Czy nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze (lub emeryt), w szkole publicznej może być zatrudniony na kilka godzin na umowę zlecenie w innej szkole (niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej)?


Odpowiedź

Od dnia 1.09.2018 r. niepubliczna szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej ma obowiązek zatrudnienia każdego nauczyciela na umowę o pracę bez względu na wymiar zatrudnienia.

 

Dodatkowe lekcje w szkole niepublicznej na umowę o pracę

Od dnia 1.09.2018 r. dodany art. 10a ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN stanowi, że w szkołach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 KN w tym w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy.

Przepisy nie zawierają żadnego wyjątku od zasady zatrudnienia nauczycieli na umowę o pracę. W związku z tym nauczyciel, który posiada uprawnienia emerytalne lub posiada inne źródło dochodu (w tym zatrudnienie w innej jednostce oświatowej), może zostać zatrudniony począwszy od roku szkolnego 2018/2019 w ww. szkole jedynie na umowę o pracę także w sytuacji, gdy będzie w niej realizował jedynie kilka godzin. Zawarcie z nim umowy – zlecenia będzie sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

 

MEN zapowiada kolejne podwyżki i zwiększenie subwencji oświatowej>>