Czy dyrektorowi placówki feryjnej, który bierze tylko jeden dzień urlopu też należy się średnia urlopowa za ten dzień?

Dyrektorowi przysługuje wynagrodzenie urlopowe za okres urlopu wypoczynkowego, czyli za 1 dzień. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.
 
W podstawie wynagrodzenia urlopowego należy uwzględnić składniki wynagrodzenia:
a) otrzymywane w stałej wysokości (np. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat) - w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego.
b) otrzymywane w wartościach średnich (m.in. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw) – z okresu miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc urlopu wypoczynkowego.
 
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu.