Pytanie użytkownika LEX Prawo Oświatowe:
Czy dyrektor przedszkola może jednocześnie zarządzać żłobkiem? Obie instytucje znajdują się w jednym budynku.

Odpowiedź
Dyrektor publicznego przedszkola w godzinach pracy w przedszkolu nie może zajmować się zarządzaniem żłobkiem znajdującym się w tym samym budynku.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe – dalej u.p.o., publicznym przedszkolem kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Dyrektora obowiązuje pięciodniowy i 40-godzinny tydzień pracy – art. 42 ust. 1 i art. 42c ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN oraz jest zatrudniony na pełen etat.

W oparciu o art. 42 ust. 6 KN, dyrektorowi obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu przedszkola oraz warunków pracy lub zwalnia się go od obowiązku realizacji zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami. Zniżka pensum jest uzasadniona koniecznością wykonywania obowiązków związanych z zarządzaniem przedszkolem.

Do podstawowych obowiązków dyrektora należy w szczególności prowadzenie zajęć, kierowanie działalnością przedszkola oraz reprezentowanie go na zewnątrz, sprawowanie nadzoru pedagogicznego, sprawowanie opieki nad uczniami, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki dzieciom oraz pracy nauczycielom i personelowi niepedagogicznemu, dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów KN i u.p.o.

Dyrektor nie może w ramach obniżonego pensum i wynagrodzenia wypłacanego w ramach pełnego wymiaru zajęć wykonywać w tym czasie innej pracy, uniemożliwiającej jemu wykonywanie obowiązków dyrektora przedszkola.

Ponadto, przepis art. 30 ust. 1 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych stanowi, że pracownik samorządowy zatrudniony na kierowniczym stanowisku urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności (np. pokrywających się czasowo) lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

Pomimo iż zakaz jednoczesnego zajmowania stanowiska dyrektora przedszkola i dyrektora żłobka (na tym stanowisku zarządza się taką placówką) nie jest określony wprost w przepisach, to wynika pośrednio z regulacji dotyczących obowiązków, czasu pracy i wynagrodzenia dyrektora.
Wykonywanie zajęcia kolidującego z możliwością prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora przedszkola mogłoby skutkować odwołaniem ze wskazanego stanowiska przez organ prowadzący w oparciu o art. 66 ust. 1 pkt 2 u.p.o. Dyrektor przedszkola mógłby wykonywać dodatkową pracę na rzecz żłobka wyłącznie po godzinach pracy w przedszkolu, czyli po przepracowaniu w tygodniu 40 godzin.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów