Wypłata nagrody jubileuszowej ulega przedawnieniu

Prawo do nagrody jubileuszowej przedawnia się po upływie 3 lat od dnia jej wymagalności. Zgodnie bowiem z art. 291 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają...

17.11.2017

Nauczyciel na zastępstwo bez dodatkowej umowy

W ramach jednej umowy nauczyciel może pozostać zatrudniony na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć oraz dodatkowo na czas określony na zastępstwo - podkreśla Joanna Lesińska w serwisie LEX...

02.11.2017

Wykaz terminów przerw w pracy przedszkoli ustala wójt

Wójt w formie zarządzenia ustala wykaz terminów przerw w pracy przedszkoli oraz zasad organizacji dyżurów wakacyjnych. Zarządzenie wydaje wójt na wniosek dyrektorów i rad pedagogicznych przedszkoli i...

14.07.2017

Nauczyciel WDŻ tylko na umowę o pracę

W szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego nauczyciel może zostać zatrudniony jedynie na podstawie umowy o pracę. Nawet jeżeli chodzi o przedmioty o niewielkiej liczbie godzin -...

06.07.2017