Kiedy dyrektor może zarządzić przerwanie lub zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkole ze względu na warunki atmosferyczne? Czy zajęcia te należy odpracować?

Przyczyną przerwania lub zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkole są warunki atmosferyczne uniemożliwiające dotarcie uczniów do szkoły, w tym nieprzejezdne drogi lub awaria pojazdów dowożących dzieci do szkół (zamarzanie pojazdów), a także awaria instalacji grzewczej uniemożliwiającej zapewnienie temperatury 18 stopni w salach lekcyjnych, spowodowana warunkami atmosferycznymi.

Zajęcia lekcyjne, które nie odbyły się z powodu złych warunków atmosferycznych, powinny być odpracowane (w miarę możliwości) w wolne soboty.

Przepisy stanowią, że przy utrzymującej się przez dwa kolejne dni temperaturze minus 15 stopni można zawiesić zajęcia w szkołach. Rzadko jednak wyłącznie niska temperatura (z wyłączeniem ekstremalnych mrozów) jest powodem zawieszenia zajęć w szkole. 

Jeśli pojazdy dowożące dzieci do szkół są sprawne, drogi przejezdne, a w szkole jest zapewniona odpowiednia temperatura nie ma powodów do zamknięcia szkoły, tym bardziej, że nieprzepracowane godziny lekcyjne uczniowie muszą "odrobić".

O zamknięciu szkoły powinno być powiadomione kuratorium oświaty. Zawieszenie zajęć nie oznacza jednak zamknięcia szkoły dla uczniów. Nauczyciele muszą stawiać się do pracy, aby zapewnić opiekę uczniom, którzy do szkoły przyjdą lub zostaną dowiezieni przez rodziców. W okresie silnych mrozów szkoła powinna zapewniać gorące napoje.

Szukasz więcej informacji o prawie oświatowym? 

Poznaj serwis LEX Prawo Oświatowe i zyskaj 100% wsparcia dla Twojej szkoły>>