Na jakiej podstawie wicedyrektor może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia? Obecnie pełnię funkcję wicedyrektora szkoły, mam zniżkę godzin 12 h, w grudniu zamierzam przejść na roczny urlop dla poratowania zdrowia, jak wygląda procedura przyznania urlopu dla wicedyrektora? Czy muszę przed przystąpieniem do urlopu zrezygnować z funkcji wicedyrektora?

Odpowiedź
Skorzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia nie jest w żaden sposób powiązane z kwestią pełnienia funkcji kierowniczych w szkole. Istotne jest bowiem tylko to, że wicedyrektor jest nauczycielem – i jako nauczyciel może on skorzystać z przysługującego mu uprawnienia.

Zniżka w realizacji obowiązkowego pensum lub zwolnienie z obowiązku realizacji pensum, jakie na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela – dalej KN, przysługuje nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole, nie powoduje zmiany ogólnego wymiaru zatrudnienia wynikającego z umowy o pracę lub aktu mianowania.

Zmiany w Karcie Nauczyciela opublikowane>>

W związku z tym, że jeżeli wicedyrektor był zatrudniony w pełnym wymiarze etatu, to po zastosowaniu zniżki w realizacji obowiązkowego pensum, nadal jest zatrudniony w pełnym wymiarze. Zatem kwestia korzystania z obniżki w realizacji pensum również w żaden sposób nie wpływa na kwestię ewentualnego spełniania warunków udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, wskazanych w treści art. 73 ust. 1 KN.

Udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia nie jest także uzależnione od tego, czy nauczyciel złoży rezygnację ze sprawowania funkcji kierowniczej. Raczej odwrotnie: niewykonywanie funkcji kierowniczej w związku z przebywaniem na urlopie dla poratowania zdrowia może stanowić powód do odwołania z tejże funkcji. Oczywiście nauczyciel również może sam z tej funkcji zrezygnować za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, zgodnie z treścią art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe.

  Wzory dokumentów - ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające - z serii MERITUM>>