Jak często powinny być przeprowadzane obserwacje u nauczycieli na różnych stopniach awansu zawodowego? Czy istnieją w tej materii przepisy, których powinien przestrzegać dyrektor szkoły?

Odpowiedź
Nie ma przepisów, które ściśle regulowałyby terminy obserwacji zajęć nauczyciela podczas stażu na kolejny stopień awansu. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia nauczycielowi odbywającemu staż warunków do obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole.


Elementy prawa. Podręcznik z ćwiczeniami >>Natomiast jeśli chodzi o częstotliwość obserwacji, to regulacje odnoszą się jedynie do nauczyciela stażysty odbywającego staż na stopień nauczyciela kontraktowego. W okresie odbywania stażu powinien on uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia, a także prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone – § 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.