Nauczyciel 01.03.2018 r. ma wyznaczony termin egzaminu na nauczyciela mianowanego. Jest to jego dzień pracy. Czy należy mu się dzień wolny? Jak tak to na jaka podstawę prawna się powołać.

Odpowiedź
Nauczyciel może wystąpić do dyrektora szkoły z prośbą o udzielenie urlopu w dniu egzaminu. Może też poprosić organ powołujący komisję o wyznaczenie nowego terminu egzaminu w dogodnym dla siebie okresie. Nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przyczyn.

Zgodnie z przepisami art. 68 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny dla dalszego kształcenia się oraz inne ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem. Nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przyczyn.

Zgodnie z natomiast z przepisami § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19.12.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dal celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania nauczyciel może otrzymać urlop bezpłatny dla celów naukowych, oświatowych, artystycznych albo z innych ważnych przyczyn.

Urlop udzielany jest przez dyrektora na umotywowany wniosek nauczyciela na czas określony, pod warunkiem że nie spowoduje to zakłócenia toku pracy szkoły.

Boisz się zmian w prawie? Niepotrzebnie! Poznaj serwis LEX Prawo Oświatowe i zarządzaj szkołą bez problemów>>