Czy nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia może otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych?

Odpowiedź
Zgodnie z treścią art. 73 ust. 5 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN, w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatku wiejskiego.
 
Bez wątpienia środki finansowe przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczyciela, o których mowa w art. 70a KN, stanowią "inne świadczenia pracownicze" wynikające z zatrudnienia nauczyciela w szkole. Zatem nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia może otrzymywać środki na dofinansowanie studiów podyplomowych.