Pytanie użytkownika LEX Prawo Oświatowe:
Rodzice uczniów klasy III szkoły podstawowej chcieliby, by ich dzieci zostały na drugi rok w tej samej klasie. Dzieci te były posłane do szkoły w wieku sześciu lat i zdaniem rodziców nie poradzą sobie w czwartej klasie. Czy istnieje możliwość pozostawienia dzieci w klasie III na wniosek rodziców?

Odpowiedź
Zgodnie z art. 44o ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty – dalej u.s.o., uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału – art. 44o ust. 2 u.s.o.

W związku z powyższym dopuszczalne jest niepromowanie uczniów klasy III, jednakże musi być to indywidualny wniosek rodziców każdego dziecka oddzielnie, nie można traktować niepromowania zbiorowo. Do każdego wniosku rodziców wychowawca indywidualnie wyraża swoją opinię. Wówczas rada pedagogiczna może postanowić o niepromowaniu ucznia.