Czy w przerwie świątecznej szkoła podstawowa ma obowiązek organizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze? Czy nauczyciele pełniący w tym czasie dyżur mają za te dni liczone pensum, tak jak wynika to z tygodniowego planu zajęć (wraz z godzinami ponadwymiarowymi)?

Odpowiedź
W okresie przerwy świątecznej nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, nie jest to jednak urlop nauczyciela. Dyrektor szkoły może w tym czasie zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i zobowiązać nauczycieli do ich prowadzenia. W okresie przerwy świątecznej płatne są tylko te godziny ponadwymiarowe, które zostały faktycznie zrealizowane.

Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zorganizowaniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych w okresie przerwy świątecznej i działając w ramach kompetencji kierownika zakładu pracy, zobowiązać nauczycieli do realizacji tych zajęć – zajęcia wynikają z zadań statutowych szkoły, a przerwa świąteczna jest okresem pracy nauczyciela. Jednakże zorganizowanie dyżurów powinno być poprzedzone rozpoznaniem potrzeb uczniów i ich rodziców. W przypadku, kiedy nauczycielowi nie zostały przydzielone zadania wiążące się z obowiązkiem jego obecności w szkole, może wykonywać pracę w domu (zajęcia wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 3 KN).

W okresie przerwy świątecznej nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za te godziny ponadwymiarowe, które zostały faktycznie zrealizowane.

Przerwa świąteczna nie zawsze dla nauczyciela>>

Nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe faktycznie przepracowane, z wyjątkiem sytuacji, kiedy nieodbycie tych godzin leży po stronie szkoły, np. zorganizowanie w tym czasie wycieczki, akademii, z powodu przerwy w nauczaniu wywołanej warunkami atmosferycznymi – uchwała Sądu Najwyższego z 06.08.1987 r., III PZP 29/87 Sąd Najwyższy orzekł, że nauczyciel traci prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, gdy ich nieodbycie nastąpi z przyczyn leżących po jego stronie.

W uchwale z 29.03.1989 r., III PZP 53/88 Sąd Najwyższy stwierdził, że nie należy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przypadające w okresach przerw pracy w szkole, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Ponadto uznał, że zamieszczenie w planie organizacyjnym szkoły godzin ponadwymiarowych przypadających w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w dniach wolnych od pracy i w okresach przerw pracy szkoły ustalonych w przepisach o organizacji roku szkolnego, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne lub wychowawcze, nie uprawnia do wynagrodzenia za nieodbyte godziny ponadwymiarowe.

W związku z tym nauczycielowi w okresie przerwy świątecznej należy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe tylko wówczas, jeżeli nauczyciel te godziny zrealizował.

Praca nauczycieli w okresie przerw świątecznych, ferii i dodatkowych dni wolnych od zajęć>>