Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 przewiduje  dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimową (na Boże Narodzenie) od 23 grudnia do 31 grudnia oraz wiosenną (na Wielkanoc) od 9 kwietnia do 14 kwietnia.

 

 


Wszystko zależy od dyrektora

Według stanowiska resortu edukacji, przerwa świąteczna to czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Choć dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej i zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych, to może podjąć decyzję, że takie zajęcia zorganizuje. Po dokonaniu diagnozy potrzeb rodziców, których dzieci uczą się w danej szkole, dyrektor szkoły może zdecydować o ewentualnym zorganizowaniu zajęć opiekuńczych.
- Jednym z celów statutowych szkoły jest funkcja opiekuńcza szkoły. Jeżeli dyrektor, po dokonaniu rozpoznania wśród rodziców, ustali, że istnieje zapotrzebowanie na realizację zajęć opiekuńczych w okresie przerwy świątecznej, wówczas może wydać nauczycielom polecenie zobowiązujące ich do obecności w szkole - tłumaczy Krzysztof Lisowski, ekspert publikacji LEX Prawo oświatowe.

Nauczyciele protestują przeciwko niskim pensjom>>

 

Bez dodatkowego wynagrodzenia

Podczas przerwy świątecznej nauczyciel nie ma urlopu wypoczynkowego, więc dyrektor może polecić mu opiekę nad uczniami podczas organizowanych przez szkołę zajęć. Nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora w dni robocze. Zupełnie inny status mają ferie zimowe, podczas których nauczycielowi przysługuje urlop. Chociaż oczywiście przepisy dają dyrektorowi możliwość wezwania pedagoga do szkoły, to można to zrobić tylko w określonych w ustawie przypadkach - nie należy do nich organizacja zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

 

Czy w przedszkolu, które jest placówką nieferyjną obowiązuje zimowa przerwa świąteczna?>>

Czy przedszkole powinno zapewnić opiekę dwóm sześciolatkom w czasie przerwy świątecznej?>>

 

- Dyżury opiekuńcze podczas przerwy świątecznej, o ile zostaną zarządzone przez dyrektora szkoły, są zajęciami opiekuńczymi wynikającymi z celów statutowych szkoły - podkreśla Krzysztof Lisowski.  Ani kodeks pracy, ani Karta Nauczyciela nie przewidują dodatkowego wynagrodzenia za stawienie się do pracy w czasie przerwy świątecznej. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze prowadzone w tym czasie nie są bowiem godzinami ponadwymiarowymi ani nadliczbowymi.
 

Inaczej przerwa świąteczna w przedszkolach

Resort edukacji przypomina także, że trochę inne zasady stosuje się do dzieci objętych wychowanie przedszkolnym. Mają one prawo do opieki w trakcie całego roku szkolnego z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola. Jeżeli nie ma rady przedszkola wniosek składają wspólnie dyrektor i rada rodziców.

 

 

 

MEN tłumaczy również, że oddział przedszkolny w szkole działa zgodnie z przepisami dotyczącymi przedszkoli publicznych, a więc do jego organizacji nie mają zastosowania przepisy ww. rozporządzenia, w którym ustalono terminy ferii i przerw świątecznych.