Ministerstwo opublikowało wyjaśniania w związku z pojawiającymi się pytaniami zadawanymi przez gminy. Przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw , wypłacane przez gminy:

 • rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych,
 • dodatki dla gospodarstw domowych oraz
 • dodatki dla podmiotów wrażliwych

są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 20220 r. o zmianie ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.  Ich wypłata jest zadaniem zleconym gminie. Ministerstwo Finansów  proponuje następujący sposób klasyfikacji tych środków.

 

Rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwu energetycznemu

Dla rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwu energetycznemu  z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców (podmiotów uprawnionych) zgodnie z art. 12 ustawy:

 • Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”;
 • Rozdział 40001 – „Dostarczanie ciepła”;
 • Paragraf dochodowy 2180 – „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”;
 • Paragraf wydatkowy 2970 – „Różne przelewy”.

 

 

Dodatek węglowy i inne dla gospodarstw domowych

W przypadku dodatku dla gospodarstw domowych, którego wypłata zgodnie z art. 24 ustawy nie jest  powiązana z kryterium dochodowym, natomiast jest  uzależniona od rodzaju głównego źródła ciepła  i stanowi ona element polityki społecznej państwa proponuje się środki na ten cel ujmować:

 • Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”;
 • Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”;
 • Paragraf dochodowy 2180 – „ Środki z Funduszu PrzeciwdziałaniaCOVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”;
 • Paragraf wydatkowy 3110 - „Świadczenia społeczne”. 

 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych, o którym mowa w art. 26  ustawy proponuje się ujmować:

W przypadku gminy

 • Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”;
 • Rozdział 40095 – „Pozostała działalność”;
 • Paragraf dochodowy 2180 – „ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”.

Strona wydatkowa:

 • w przypadku jednostek budżetowych danej gminy, w dziale i rozdziale właściwym dla jednostki i paragrafie właściwym dla rodzaju wydatku;
 • w przypadku dodatku przekazywanego dla pozostałych podmiotów wrażliwych w
  • dziale 400,
  • rozdziale 40095,
  • paragraf 2970  - „Różne przelewy”.

W przypadku powiatu i województwa:

W przypadku innych podmiotów wrażliwych tj. powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych, do których przekazywane będą środki z gmin za pośrednictwem budżetów powiatów i województw, środki z tytułu tych dodatków w budżetach powiatów i województw należy ujmować:

 • Dział 400 –„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”;
 • Rozdział 40095 – „Pozostała działalność”;
 • Paragraf dochodowy – 2970 – „Różne przelewy”.

Strona wydatkowa:

 • w dziale, rozdziale właściwym dla jednostki i paragrafie właściwym dla rodzaju wydatku.

 

Dodatek elektryczny

 Na mocy art. 27 ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej  gminy wypłacają dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych. To wsparcie jest również elementem polityki społecznej państwa dlatego też proponuje się środki na ten cel ujmować:

 • Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”;
 • Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”;
 • Paragraf dochodowy 2180 – „ Środki z Funduszu PrzeciwdziałaniaCOVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”;

Paragraf wydatkowy

 • 3110 - „Świadczenia społeczne”.

 

Preferencyjny węgiel od gminy

Sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Ministerstwo przypomina, że różnica między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę (nie więcej niż 1500 zł), a ceną sprzedaży (nie więcej niż 2000 zł) stanowi dochód gminy. Ministerstwo Finansów proponuje dla tych środków następującą klasyfikację:

 • Dział 400- „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”;
 • Rozdział 40095 – „ Pozostała działalność”

Po stronie dochodów z uwagi na fakt, iż dochodem JST jest różnica między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dwa paragrafy:

 • § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” - dla ujęcia tej różnicy, 

oraz

 • § 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów  – dotyczy wpływów ze sprzedaży paliwa stałego (w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1500 zł brutto za tonę  - stosownie do art.3 ust. 7 ustawy, o której mowa w tym pkt).

Natomiast w przypadku wydatków resort rekomenduje zastosowanie paragrafu odpowiedniego do charakteru wydatku np. 4210, 4300, lub inne w zależności od zakresu umowy i podejmowanych przez gminę działań typu opłacenie transportu, ochrony mienia, ważenia, współpracy z innymi podmiotami.