Czy w związku z reformą oświaty w okresie przejściowym, tj. od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. istnieje zakaz przydzielania godzin ponadwymiarowych w szkołach i placówkach oświatowych?

W związku z reformą oświaty nie obowiązuje zakaz przydzielania nauczycielom godzin ponadwymiarowych.

Uzasadnienie:
Na podstawie 221 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) – dalej u.p.w.u.p.o. w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel zatrudniony w szkole ponadpodstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością; średnia liczba godzin ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela w danej szkole nie może przekroczyć średniej liczby godzin ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela w tej szkole w roku szkolnym 2016/2017. W szkołach ponadpodstawowych liczba godzin ponadwymiarowych nie może przekroczyć liczby tych godzin realizowanych przez nauczycieli w bieżącym roku.
Powołany przepis nie ma zastosowania do nauczycieli szkół podstawowych. W tych ostatnich szkołach godziny ponadwymiarowe mogą być przydzielane na zasadach określonych w art. 35 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) - dalej KN. Jedynie w związku ze sporządzaniem arkusza organizacyjnego szkoły i ich opiniowaniem przez kuratora oświaty zbierającego informację o wolnych stanowiskach nauczycielskich, dyrektor powinien rozważyć, czy z godzin ponadwymiarowych można stworzyć nowy etat.

Godziny ponadwymiarowe z ograniczeniami>>

Pierwszeństwo w zatrudnieniu

Na podstawie art. 224 ust. 1 u.p.w.u.p.o. w okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego informuje kuratora oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli. W okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje:

  1. nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny, nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego, oraz nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w trybie art. 20 ust. 5c KN;
  2. nauczycielom wygaszanych gimnazjów, z którymi rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 226 ust. 2 u.p.w.u.p.o., z dniem wypowiedzenia im stosunku pracy. Sam fakt przydzielenia poszczególnym nauczycielom godzin ponadwymiarowych nie stanowi jeszcze o istnieniu w szkole wolnego stanowiska nauczycielskiego. Przykładowo trudno wymagać od dyrektora przydzielenia godzin tego samego przedmiotu w jednej klasie dwóm nauczycielom w sytuacji, gdy suma godzin danego nauczyciela, zgodnie z dotychczasowym wymiarem zatrudnienia, nie stanowi matematycznego przelicznika liczby godzin zajęć w poszczególnej klasie lub klasach.