Czy obowiązek opiniowania arkuszy organizacyjnych szkoły przez związki zawodowe dotyczy tylko szkół publicznych prowadzonych przez JST, czy również szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż JST? Czy szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych mają obowiązek zasięgania opinii związków zawodowych w zakresie arkuszy organizacyjnych szkoły?
 
Głównym zadaniem związków zawodowych działających na terenie szkoły jest występowanie w obronie interesów pracowniczych swoich członków.

Jednym ze sposobów realizacji tego zadania jest także prawo opiniowania arkuszy organizacji szkoły, który organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym, a tym samym ma bezpośredni związek z ruchem kadrowym w szkole.
 
Treść art. 110 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe - dalej u.p.o., wprost nakłada obowiązek zasięgnięcia opinii zakładowych organizacji zawodowych (jednostek organizacyjnych organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego lub jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład takich jednostek) zrzeszających nauczycieli szkoły, co do treści arkusza organizacji szkoły.


Przepis ten nie określa bezpośrednio typu szkół, których arkusz organizacji podlega opiniowaniu związkowej, jednakże dużą wskazówką w tym zakresie jest umiejscowienie art. 110 u.p.o. w ustawie. Regulacja ta została bowiem przyporządkowana do rozdziału 5 ustawy, który określa organizację kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych.

Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły i przedszkola>>

Można więc przyjąć, że ustawodawca przewidział obowiązek zasięgnięcia opinii zakładowych organizacji związkowych tylko co do arkuszy szkół publicznych. Z kolei, za szkołę publiczną, zgodnie z art. 88 u.p.o., uważa się również szkołę publiczną prowadzoną przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która uzyskała zezwolenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, wydane po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.
 
Dlatego też, odnosząc się do zadanych pytań, należy stwierdzić, że obowiązek opiniowania arkuszy organizacji przez zakładowe związki zawodowe dotyczy wszystkich szkół publicznych, także szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, a contrario obowiązek ten nie obejmuje szkół niepublicznych, w tym również tych, które posiadają uprawnienia szkół publicznych.