Pytanie Użytkownika LEX Prawo Oświatowe

Czy jest możliwe skrócenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego do roku i 9 miesięcy? Staż rozpoczęty został 1.09.2016 r. Dnia 3.07.2017 r. nauczyciel uzyskał tytuł naukowy doktora. Czy w związku z tym faktem, nauczycielowi przysługuje możliwość odbycia stażu w skróconym wymiarze na podstawie art. 9c ust. 2 Karty Nauczyciela?

Odpowiedź

Przepisy art. 9c ust 2 Karty Nauczyciela umożliwiają nauczycielowi mianowanemu posiadającemu stopień naukowy doktora ubieganie się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy.
Przepis jednak nie wskazuje jednoznacznie, czy w trakcie stażu nauczyciel może mieć skrócony staż. Natomiast rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli dopuszcza możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie stażu.

Za przebieg stażu odpowiada dyrektor szkoły ale nadzór nad czynnościami podejmowanymi przez dyrektora sprawuje kurator oświaty. Ponieważ interpretacja przepisu art. 9c ust. 2 nie jest jednoznaczna, stanowisko w tej sprawie powinien zająć kurator oświaty.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (dalej KN) w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego staż trwa 2 lata i 9 miesięcy. W myśl przepisu art. 9c ust. 2 KN nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy.

Zgodnie natomiast z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli nauczyciel może wprowadzić zmiany do planu rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.
Należy też podkreślić, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących awansu, takich jak np. prawidłowość odbytego stażu przez nauczyciela, wymagających rozstrzygnięcia prawnego, należy zwrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Ponieważ zgodnie z przepisami art. 9h ust. 1 pkt 1 KN nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów