W naszej szkole uroczystość studniówki składa się z dwóch części: pierwsza - oficjalna odbywa się w hali sportowej (polonez i koniczynki), druga - bal, odbywa się w restauracji. Pierwszą organizują nauczyciele-wychowawcy, drugą rodzice. Kto wobec tego odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas drugiej części studniówki (w restauracji)? Jaki jest zakres obowiązków wychowawców podczas studniówki?

Odpowiedź
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

Podkreślić w tym miejscu należy, ze studniówka, jest imprezą szkolną, jeśli jest organizowana przez szkołę (albo jeden z organów działających w szkole). A więc za jej bezpieczeństwo odpowiada dyrektor szkoły, zgodnie z rozporządzeniem, które zostało już przywołane na początku komentarza.

Wątpliwości powstają w sytuacji, gdy studniówka organizowana jest poza szkołą. Część doktryny skłania się ku stanowisku, ze w takiej sytuacji nie można jej uznać za imprezę szkolną, więc odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów spada na osoby organizujące studniówkę. Warto jednak podkreślić, że w doktrynie zdarzają się także opinie odmienne- studniówka, nawet jeśli jest organizowana poza terenem szkoły, jest uznawana za imprezę szkolną i odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów spoczywa na barkach dyrektora szkoły, a co za tym idzie- nauczycieli.

Jednakże żaden z przepisów nie wskazuje wprost, jakie obowiązki spoczywają na wychowawcy podczas studniówki. Na pewno są to obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, ale nigdzie nie zostały one doprecyzowane.