Jak wyjaśnia Joanna Lesińska w odpowiedzi na pytanie czytelników serwisu LEX Prawo Oświatowe.

Bez względu na wymiar zatrudnienia w niesamorządowych (publicznych oraz niepublicznych) szkołach z uprawnieniami szkoły publicznej będzie obowiązywał wymóg zatrudnienia nauczycieli na umowę o pracę, niedopuszczalne będzie zawarcie w tych szkołach umów cywilnoprawnych z nauczycielami lub zatrudniającymi ich podmiotami, zamiast na umowę o pracę.

Dodatkowe zajęcia na umowę o pracę

Żaden przepis KN nie ogranicza zatrudnienia w ramach pracowniczego stosunku pracy tylko do nauczycieli realizujących podstawę programową.

W sytuacji, gdy zajęcia dodatkowe (np. ceramika, koła zainteresowań, logopedia, integracja sensoryczna, terapia psychologiczna) ma prowadzić nauczyciel konieczne będzie zawarcie umowy o pracę.

Zlecenie dla nauczyciela zatrudnionego przez rodziców

Zajęcia realizujące zalecenia z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może prowadzić nauczyciel lub specjalista niebędący nauczycielem.

Tylko w tym ostatnim przypadku od dnia 01.09.2018 r. można zawrzeć umowę o świadczenie usług. Ponadto zawieranie umów cywilnoprawnych z nauczycielami będzie dopuszczalne, gdy nie będą zatrudniani przez szkołę lub organ prowadzący tylko np. przez rodziców.

Karta Nauczyciela. Komentarz Karta Nauczyciela. Komentarz>>