Nauczycielka wygaszanego gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 pracuje w wymiarze 12/18 etatu - (dydaktyczny wymiar) i 7/26 etatu - (świetlica). W sierpniu 2013 r. uzyskała stopień nauczyciela mianowanego. W lutym 2015 r. urodziła dziecko. Przebywała na urlopach: macierzyńskim, urlopie dla poratowania zdrowia i urlopie wychowawczym. Do pracy wróciła 01.09.2018 r. Czy nauczycielka może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego? Jeżeli tak, to co będzie z oceną nauczycielki, skoro gimnazjum istnieje do 31.08.2019 r.?

 

 


 

Czy nauczyciel zatrudniony na czas określony może rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego?>>

 

Nauczyciel wygaszanego gimnazjum czasem bez zaliczonego stażu

Nauczyciel dotychczasowego gimnazjum, który w okresie trwania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia, może kontynuować staż na kolejny stopień awansu zawodowego, jeżeli podjął zatrudnienie w szkole, bez względu na wymiar zatrudnienia, nie później niż 12 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

Niestety w opisanej w pytaniu sytuacji nauczyciel, o ile zostanie z nim rozwiązany stosunek pracy z dniem 31.08.2019 r., nie będzie mógł zaliczyć odbytego stażu w roku szkolnym 2018/2019, bowiem nie będzie podmiotu uprawnionego do dokonania oceny jego pracy po zakończonym stażu w gimnazjum.
 

Na awans w szkole trzeba dłużej poczekać>>