Dyrektorka przedszkola przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia do 31 sierpnia 2018 r. Jeżeli w trakcie tego urlopu (w lipcu lub sierpniu) złoży wniosek do nadzoru pedagogicznego o dokonanie oceny pracy, to będzie ona dokonana na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, czy w oparciu o przepisy, które wchodzą od 1 września 2018 r.? Co rozumiemy przez zapis: do postępowań wszczętych i niezakończonych przed 1 września 2018 r. stosuje się dotychczasowe przepisy?

Na wniosek dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy złożony przed dniem 1.09.2018 r., ocena ta zostanie dokonana według dotychczasowych zasad.

Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, w brzmieniu obowiązującym do 31.08.2018 r., praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie, która może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego m.in. na wniosek nauczyciela (także będącego dyrektorem). Organ dokonujący oceny na 3 miesiące na jej dokonanie, a okres ten liczy się od dnia złożenia wniosku.

Oznacza to, że niewątpliwie wniosek wszczyna postępowanie oceniające, o ile został zachowany warunek upływu co najmniej roku od dokonania poprzedniej oceny pracy.


W związku z tym na wniosek dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy złożony przed dniem 1.09.2018 r., ocena ta zostanie dokonana według dotychczasowych zasad.

Dodatkowo bieg terminu do ustalenia oceny pracy dyrektora rozpocznie się w tym przypadku po powrocie do pracy.