Czy dyrektor może wysłać nauczyciela na dodatkowe badania do lekarza laryngologa z powodu częstych zwolnień?

 

Dyrektor może skierować na badania

Dyrektor szkoły może skierować nauczyciela, o którym mowa w pytaniu na kontrolne badania lekarskie zgodnie z procedurą określoną w art. 23 ust. 5 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN. Dyrektor szkoły może skierować nauczyciela mianowanego na badanie okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie.

W przypadku dwukrotnego nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie dyrektor szkoły może rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy z końcem miesiąca, w którym dyrektor otrzymał o tym informację.

Przepisy art. 23 KN we wskazanym powyżej zakresie stosuje się nie tylko do nauczyciela mianowanego, ale również - na podstawie art. 27 ust. 3 KN - do nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

Szkoły nadużywały indywidualnego nauczania>>

 

Zasadniczo badania profilaktyczne wykonują, z wyjątkiem sytuacji określonych w tym rozporządzeniu, lekarze, którzy posiadają specjalizację w dziedzinie medycyny pracy.

Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia (pracodawcę) z podstawową jednostką służby medycyny pracy (art. 12 ustawy z 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy). Dyrektor szkoły skieruje zatem nauczyciela na badania do lekarza medycyny pracy w jednostce, która zapewnia pracownikom szkoły profilaktyczną opiekę zdrowotną zgodnie z zawartą umową na wykonywanie świadczeń zdrowotnych.