Czy nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego?


Wniosek o rozpoczęcie stażu także na zwolnieniu

Nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego, jeżeli złoży wniosek o rozpoczęcie stażu (np. wyśle pocztą) w terminie 14 dniu od dnia rozpoczęcia zajęć.

Z przepisów Karty Nauczyciela wynika, że wniosek o rozpoczęcie stażu w danym roku szkolnym może złożyć nauczyciel, który jest zatrudniony w szkole w dniu rozpoczęcia roku szkolnego bądź zostanie zatrudniony w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, posiada wymagane kwalifikacje, a wymiar jego zatrudnienia wynosi co najmniej 1/2 etatu. Wniosek ten może złożyć nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Niezłożenie wniosku w powyższym terminie oznacza, iż nauczyciel rezygnuje w danym roku szkolnym z przysługującego mu uprawnienia. Przepis art. 9d ust. 1 KN nie pozbawia uprawnienia do rozpoczęcia stażu w danym roku szkolnym nauczycieli przebywających na zwolnieniu lekarskim, ponieważ przebywając na zwolnieniu pozostają w zatrudnieniu w szkole.

 

 


Zgodnie z art. 9d ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. W przypadku nawiązania stosunku pracy w szkole po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku jest więc w myśl ww. przepisów pozostawanie w zatrudnieniu w szkole w okresie, o którym mowa w ww. przepisie, a więc w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

 

Czy nauczycielowi, który przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim przedłuży się staż na wyższy stopień awansu zawodowego?>>