Obywatelka Ukrainy złożyła wniosek na świadczenie dobry start (300+). Posiada zezwolenie na pobyt stały, zamieszkanie (decyzja Wojewody) oraz kartę pobytu. W Polsce jest czynna zawodowo (pracuje)?
Czy przysługuje świadczenie 300+?


Świaczenie dla każdego ucznia

Dziecku powinno przysługiwać prawo do świadczenia "Dobry Start" o ile zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Polski. 

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.


Ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek rodziców lub opiekunów faktycznych oraz innych osób wymienionych w rozporządzeniu.
 

 

 

Pieniądze też dla cudzoziemca

Świadczenie w wysokości 300 zł raz w roku przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom oraz cudzoziemcom:

  1. obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii,
  2. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
  3. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy
  5. zezwolenia na pobyt czasowy,
     

- jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


A zatem, jeżeli posiada zezwolenie na pobyt stały oraz kartę pobytu, ponadto pracuje na terytorium Polski, zaś członkowie rodziny zamieszkują także w Polsce to powinno dziecku przysługiwać prawo do świadczenia 300+.

 

Więcej o programie "Dobry Start" w SIP LEX:
Czy przysługuje świadczenie "Dobry start"?
Czy przyznać świadczenie "Dobry start"?