Prawo oświatowe zobowiązuje dyrektora szkoły do przedstawienia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego zależne od celu

Na koniec roku szkolnego musi przekazać kompletne wyniki oraz wnioski ze sprawowanego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, w tym prowadzonej ewaluacji, kontroli, wspomagania i monitorowania. Musi też opracować dokument podsumowujący nadzór pedagogiczny.

Przepis § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego stanowi uszczegółowienie powyższego przepisu. Zgodnie z rozporządzeniem, dyrektor przedszkola przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego do 31 sierpnia.

 

 

 

Przykładowo - oceniając wdrożanie podstawy programowej, należy rozważyć, czy: 

  • nauczyciele brali udział w szkoleniach dotyczących realizacji nowej podstawy programowej;
  • dostosowano programy nauczania do możliwości i potrzeb uczniów;
  • dokonano wstępnej diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów (należy podać efekty i wnioski);
  • monitorowano na bieżąco realizację podstawy programowej (należy podać wyniki i wnioski);
  • przeprowadzono monitorowanie pracy nauczycieli w celu podniesienia jakości edukacji włączającej (należy podać wyniki i wnioski);
  • zorganizowano różnorodne zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych;
  • nauczyciele uwzględniali możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • uruchomiono specjalną platformę umożliwiającą kontakt mailowy z rodzicami w celu analizowania oczekiwań, spostrzeżeń i wydarzeń (należy podać tematy i efekty współpracy);
  • współpracowano z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w ramach ... (należy podać efekty współpracy).


Więcej: Wyniki i wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole w roku szkolnym 2017/18>>