Przepisy pozwalają zwolnić ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym (art. 44zb ustawy o systemie oświaty). Dotyczy to również nauki drugiego języka nowożytnego.

O indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych przesądza treść orzeczenia>>
 

Kiedy można zwolnić ucznia z konieczności nauki drugiego języka obcego?

Tę kwestię reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3.08.2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych obowiązuje w szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka. Robi się to na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia.

Natomiast w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W tej sytuacji, uczniowie ci nie potrzebują dodatkowo opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale tylko jeśli z orzeczeń tych wprost wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

 

Do kiedy uczeń jest zwolniony z tego obowiązku?

Zwolnienie obowiązuje do końca danego etapu edukacyjnego. Nie ma więc na to wpływu np. kwestia indywidualnego nauczania, bo uczeń realizuje te zajęcia, które realizowałby normalnie w szkole (oczywiście z poprawką na jego możliwości psychofizyczne). Jeżeli jest zwolniony z języka do końca etapu edukacyjnego, to powrót do zajęć w szkole nic w tej materii nie zmieni.