Czy jeśli funkcjonuje specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy, w ramach którego działają: szkoła podstawowa i gimnazjum dla dzieci ze wspomnianym wyżej upośledzeniami oraz szkoła przysposabiająca do pracy a także zasadnicza szkoła zawodowa dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim to czy taki ośrodek należy podzielić na dwa inne: rewalidacyjno - wychowawczy i szkolno - wychowawczy?

Zgodnie z § 40 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467 i Nr 212, poz. 1767) ośrodkami umożliwiającymi dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki są ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. Wychowankami ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych mogą być dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 lat.

 

Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym jest grupa wychowawcza. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi:

  1. w przypadku wychowanków z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim - od 2 do 4;
  2. w przypadku wychowanków z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - od 6 do 8, z tym że w przypadku współwystępującego autyzmu - od 2 do 4.

Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca. W ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym do każdej grupy wychowawczej zatrudnia się pomoc wychowawcy.
Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy prowadzi działalność przez cały rok szkolny, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne. Czas pracy ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego wynosi od 8 do 10 godzin dziennie.
Natomiast zgodnie z § 23 ww. rozporządzenia specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze mogą być także prowadzone dla dzieci, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do przedszkola w miejscu zamieszkania.
W skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wchodzi co najmniej jedna z następujących szkół:

  1. szkoła podstawowa specjalna;
  2. gimnazjum specjalne;
  3. szkoła ponadgimnazjalna specjalna.

W skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego może także wchodzić przedszkole specjalne utworzone na podstawie porozumienia między właściwymi organami prowadzącymi.
Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym jest grupa wychowawcza. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej, określonej w przepisach w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca. Do każdej grupy wychowawczej, w skład której wchodzą uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem oraz uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, uczęszczający do klas I-IV szkoły podstawowej specjalnej, zatrudnia się pomoc wychowawcy.
Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy zapewnia wychowankom całodobową opiekę. Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne. Za zgodą organu prowadzącego specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może również prowadzić działalność w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie ferii szkolnych.
Z powyższego wynika, iż nie ma potrzeby dzielenia specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego na dwie placówki.