Dyrektorzy szkół poprosili o interpretację przepisów prawa oświatowego w sprawie prowadzenia w grupach wychowawczych zajęć świetlicowych - pytają MEiN, czy muszą być one prowadzone w grupach wychowawczych. Według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół mówi, że „dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców […] szkoła organizuje świetlicę. [...] W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Z kolei Prawo oświatowe nakazuje świetlicom zapewnienie zajęć przy uwzględnieniu potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży - w szczególności zaś zajęć rozwijających zainteresowania uczniów.

Czytaj: ​WSA: szkoła ma obowiązek prowadzenia świetlicy>>

Sprawdź w LEX: Czy istnieje oficjalny wzór karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej? >>>

Nie trzeba tworzyć grup świetlicowych

Jak wyjaśnia resort edukacji, rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, nie ma obowiązku prowadzenia zajęć świetlicowych w grupach wychowawczych.

- Określono natomiast liczbę uczniów, którzy mogą pozostawać pod opieką jednego nauczyciela podczas zajęć świetlicowych. W szkole podstawowej ogólnodostępnej liczba ta nie może przekroczyć 25 uczniów. W przypadku szkół ogólnodostępnych i integracyjnych oraz szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela nie może być większa niż 5. Przepisy również nie określają zatem minimalnej liczby uczniów uczestniczących w zajęciach organizowanych w świetlicy, co umożliwia taką organizację zajęć w świetlicy, by zapewnić warunki wszechstronnego rozwoju uczniów korzystających z tych zajęć - wskazuje resort edukacji.

Sprawdź w LEX: Czy szkoła publiczna ma obowiązek organizacji świetlicy szkolnej dla jednego ucznia? >>>

 


Organizacja zajęć świetlicowych w grupach wychowawczych wynikała z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Przepisy te stosuje się do zakończenia kształcenia jedynie w przypadku klas IV dotychczasowego 4-letniego technikum, zorganizowanych w 5-letnim technikum. Kształcenie w ww. klasach z tzw. „starego ustroju szkolnego”, zakończy się w roku szkolnym 2022/2023.

Sprawdź w LEX: Czy gmina może kontrolować prace świetlicy szkolnej i w jakim zakresie? >>>