Dyrektor zespołu placówek oświatowych zlecił prowadzenie zajęć świetlicowych centrum kultury - jednostce zewnętrznej, niebędącej ani szkołą, ani placówką oświatową. Kurator oświaty, nakazał dyrektorowi przywrócenie prowadzenia świetlicy szkolnej.

Dyrektor zarzucił decyzji naruszenie ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572).
WSA zwrócił uwagę, iż z art. 67 ust. 1 ustawy o systemie oświaty wynika, że biblioteka szkolna jest pracownią szkoły, a jej organizacja i stworzenie uczniom możliwości korzystania z niej są obligatoryjne. Zdaniem sądu ten zapis ustawy pozostaje także aktualny w odniesieniu do kwestii prowadzenia przez szkoły świetlicy. Ustawodawca, formułując treść art. 67 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, postawił bowiem znak równości w zakresie funkcjonalnym pomiędzy problematyką prowadzenia biblioteki i świetlicy szkolnej.

Zatem należy przyjąć, że świetlica szkolna, jako pracownia szkolna, musi funkcjonować w strukturach szkoły i być prowadzona przez zatrudnionego w szkole nauczyciela. Tylko bowiem w takiej formie organizacyjnej świetlica szkolna i zatrudnieni w niej nauczyciele mogą realizować zadania przewidziane przepisami prawa. Istotne przy tym jest to, że poprzez włączenie świetlic szkolnych w system organizacyjny szkoły i wynikającą stąd konieczność zatrudniania w nich nauczycieli, zostały ustawowo zapewnione warunki realizacji w świetlicach szkolnych programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Również tylko przy takiej organizacji świetlic szkolnych możliwe jest sprawowanie nad nimi nadzoru pedagogicznego ze strony kuratora oświaty oraz ocena stanu i warunków działalności dydaktycznej przez nie prowadzonej – uznał WSA.

Wyrok WSA w Warszawie z 2 lipca 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 616/13, nieprawomocny