Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Wychowawcę klasy powołuje i odwołuje dyrektor szkoły - przesądza o tym art. 68 p.o. oraz art. 7 Karty Nauczyciela, określający kompetencje dyrektora szkoły. Przy przydzielaniu wychowawstwa stosuje się art. 70 ust. 2 pkt 4 p.o., dający radzie pedagogicznej kompetencję do opiniowania decyzji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Prawo dopuszcza inne formy wychowania przedszkolnego>>

 

Wychowawca klasy nie jest nieodwoływalny

Dyrektor zobowiązany jest do uzyskania opinii rady pedagogicznej, ale treść opinii nie jest  wiążąca. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, a dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego (art. 96 ust. 3 p.o.). Nie oznacza to jednak, że wychowawca jest nieodwoływalny - zmiana może nastąpić choćby ze względu na sytuację organizacyjną szkoły, długotrwałą nieobecność nauczyciela, przejście na emeryturę, uzasadnionych zastrzeżeń co do pracy nauczyciela wychowawcy. Zgodnie z art. 84 ust. 1 Prawa oświatowego rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

Sprawdź w LEX: Czy dyrektor szkoły powinien cofnąć dodatek za wychowawstwo nauczycielowi przebywającemu na długotrwałym zwolnieniu lekarskim? >

 

Wychowawcą nie może być katecheta

Zgodnie z zapisem par. 7 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) - dalej r.n.r., nauczyciel religii nie przyjmuje obowiązków wychowawcy klasy. Pozostaje to w związku ze specyfiką pozycji nauczyciela religii w szkole, podlega on dyrektorowi szkoły, ale jednocześnie podlega władzom kościoła lub związku wyznaniowego, kierującego go na podstawie skierowania do pracy w szkole. Stosownie do przepisu par. 5 ust. 2 r.n.r. skierowanie może być cofnięte w każdym czasie w trakcie roku szkolnego, co jest równoznaczne z utratą prawa do nauczania religii w danej szkole. Natomiast w myśl par. 15 ust. 2 załączników rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. Przepisy ograniczają możliwość obejmowania funkcji wychowawstwa klasy przez nauczyciela religii. Funkcję wychowawcy klasy może natomiast pełnić dyrektor szkoły. Co za tym idzie może też pobierać dodatek określony w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.).

Sprawdź w LEX: Czy nauczyciel bibliotekarz może mieć powierzoną funkcję wychowawcy klasy? >

 

Dodatek funkcyjny jest ściśle i bezpośrednio związany z funkcją wykonywaną przez pracownika. Jest to stały składnik wynagrodzenia pracownika na określonym stanowisku, stanowiący ekwiwalent za zwiększony nakład pracy, za zwiększony zakres odpowiedzialności za działania własne i podległych pracowników, za stopień utrudnienia pracy. Sam fakt, że pracownikowi powierzono określoną funkcję kierowniczą, uzasadnia jego prawo nie tylko do wynagrodzenia zasadniczego związanego z wykonywaniem tej funkcji, lecz również dodatku funkcyjnego, jeżeli obowiązujące przepisy przewidują dla tego stanowiska dodatek funkcyjny (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 22 października 2008 r., sygn. akt IV SA/Wr 282/08).

Sprawdź w LEX: W jakim dokumencie w szkole powinien znaleźć się zapis dotyczący sposobu odwołania nauczyciela z funkcji wychowawcy klasy? >