Według art. 18 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy oraz w szkołach artystycznych kształcenie odbywa się w formie dziennej, a w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej - kształcenie może odbywać się w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej. W szkole dla dorosłych kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej lub zaocznej.

Prawo dopuszcza inne formy wychowania przedszkolnego>>

 

 

Kształcenie dzienne, stacjonarne i zaoczne

Formy kształcenia w systemie oświaty definiuje art. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), są to:

  • kształceniu w formie dziennej - należy przez to rozumieć kształcenie, które odbywa się przez 5 dni w tygodniu albo przez 6 dni;
  • kształceniu w formie stacjonarnej - należy przez to rozumieć kształcenie, które odbywa się przez 3 lub 4 dni w tygodniu,
  • kształceniu w formie zaocznej - należy przez to rozumieć kształcenie, które odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach - co tydzień przez 2 dni.

Kalendarz zadań dyrektora - Listopad 2022 >>>

Studia stacjonarne

Według art. 63 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, studia są prowadzone w formie:

  1. studiów stacjonarnych, w ramach których co najmniej połowa punktów ECTS objętych programem studiów jest uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów;
  2. studiów niestacjonarnych wskazanych w uchwale senatu, w ramach których mniej niż połowa punktów ECTS objętych programem studiów może być uzyskiwana z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów.


Studia w uczelniach zarówno publicznych, jak i niepublicznych mogą być prowadzone w dwóch formach – jako stacjonarne i jako niestacjonarne. Wyróżnikiem jest liczba punktów ECTS objętych programem studiów uzyskiwanych w ramach zajęć prowadzonych z udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących studia. Na studiach stacjonarnych tak uzyskanych punktów musi być co najmniej połowa, natomiast na studiach niestacjonarnych – może być mniej niż ich połowa. Ustawa nie pozwala na to, by liczba studentów niestacjonarnych (płatnych) była w uczelniach publicznych wyższa od liczby studentów na studiach stacjonarnych.

Zdalne czy "stacjonarne"

Od 1 września 2022 r. obowiązuje dodany do ustawy - Prawo oświatowe art. 125a, który wprost stanowi, że zajęcia w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:

  1. zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
  2. temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
  3. nadzwyczajnego innego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.

W przypadku zawieszenia zajęć dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną - osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, organizują dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. To, jaka temperatura powinna panować w pomieszczeniach, w których odbywają się lekcje określa par. 17 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 poz. 1604) - jest to co najmniej 18°C. Według rozporządzenia, jeżeli nie jest możliwe zapewnienie takiej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

Zajęcia można też zawiesić, gdy wewnątrz jest ciepło, ale temperatura na zewnątrz mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa. Wtedy potrzeba na to zgody organu prowadzącego. Zapis statutowy miałby w takiej sytuacji precyzować, że zastosowanie w tym przypadku znajdzie wspomniany art. 125a ustawy - Prawo oświatowe, który pozwala przejść szkole na zdalne nauczanie.