Według art. 32 ustawy - Prawo oświatowe w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o publiczne inne formy wychowania przedszkolnego. Inne formy wychowania przedszkolnego organizuje się dla dzieci w miejscu zamieszkania lub w innym możliwie najbliższym miejscu.

Czytaj: Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - za ignorowanie przepisów grozi grzywna>>

 

Niesamorządowe placówki

Warunkiem tworzenia innych form wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem jest uzyskanie przez organ prowadzący pozytywnych opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, wydanych w zakresie ich właściwości, o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci, uwzględniających warunki, o których mowa w rozporządzeniu oraz wyposażenie lokalu w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 11 zostało wydane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28.08.2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Dzieli ono inne formy wychowania przedszkolnego na dwa rodzaje:

 1. punkty przedszkolne, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, oraz
 2. zespoły wychowania przedszkolnego, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny w niektóre dni tygodnia, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący (§ 1 rozporządzenia).

 

Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Organ prowadzący punkt lub zespół ustala jego organizację, określając w odpowiednim dokumencie m.in. nazwę formy i miejsce jej prowadzenia, jej cele i zadania, a także dzienny wymiar godzin zajęć w zespole lub punkcie, a w odniesieniu do zespołu również dni tygodnia, w których są prowadzone zajęcia.

 

Grupy do 25 osób

Zarówno w zespołach, jak i w punktach zajęcia prowadzi się w grupach liczących od 3 do 25 dzieci (§ 7 rozporządzenia). Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć prowadzonych w zespole lub punkcie wynosi 3 godziny; natomiast minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć jest zróżnicowany zależnie od liczebności grupy dzieci i wynosi od 12 do 25 godzin (§ 8 rozporządzenia).

 


W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o publiczne inne formy wychowania przedszkolnego. Inne formy wychowania przedszkolnego organizuje się dla dzieci w miejscu zamieszkania lub w innym możliwie najbliższym miejscu.

 

Rodzice dzieci mogą pomóc w prowadzeniu punktu

Rozporządzenie nie dopuszcza poza tym wyjątkiem wspomagania opieki nad dziećmi przez jakiekolwiek upoważnione osoby dorosłe – nawet niespokrewnione. Wspomniani opiekunowie są zobowiązani do współpracy z nauczycielem prowadzącym zajęcia (zob. szczegółowo treść § 11 rozporządzenia). Omawiane rozporządzenie znacząco ogranicza zakres dokumentacji przebiegu działalności zespołu lub punktu, przewidując wyłącznie obowiązek prowadzenia dziennika zajęć, z pominięciem innych urządzeń ewidencyjnych przewidzianych dla przedszkoli (§ 13 rozporządzenia).

 

 

Wymagania lokalowe

Lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, znajduje się w budynku lub jego części, które spełniają wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II, określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, z tym że dopuszcza się spełnienie tych wymagań także w sposób określony w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961).

 

Dopuszcza się prowadzenie zajęć w ramach punktu lub zespołu w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań, jeżeli:

 • lokal jest użytkowany przez nie więcej niż 25 dzieci;
 • lokal znajduje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń, przeznaczonych do celów prowadzenia punktu lub zespołu;
 • lokal znajduje się w strefie pożarowej, w której elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia; wymaganie to nie dotyczy kondygnacji zlokalizowanych powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej;
 • lokal posiada co najmniej dwa wyjścia służące do celów ewakuacji, które prowadzą na zewnątrz budynku, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim - inne drzwi lub okno, umożliwiające ewakuację dzieci w sposób bezpieczny bezpośrednio na zewnątrz budynku; wysokość od dolnej krawędzi okna do poziomu, na który ewakuuje się dzieci, nie powinna przekraczać 0,9 m;
 • przejście ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, do drzwi prowadzi łącznie przez nie więcej niż dwa pomieszczenia lokalu, włączając w to pomieszczenie przeznaczone do przebywania dzieci, i posiada długość nieprzekraczającą:

- 20 m lub
- 40 m - w przypadku przejścia ewakuacyjnego prowadzącego do drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z lokalu bezpośrednio w miejsce bezpieczne na zewnątrz budynku;

 • lokal jest wyposażony w gaśnicę o skuteczności gaśniczej co najmniej 21 A, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, niezależnie od gaśnic zastosowanych w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal;
 • elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu spełniają następujące warunki:

- stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i wykładziny podłogowe są co najmniej trudno zapalne i nie są intensywnie dymiące,
- okładziny sufitów oraz sufity podwieszone są wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia;

 • strefa pożarowa, w której znajduje się lokal, jest strefą pożarową określaną jako ZL, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zlokalizowaną w obiekcie innym niż tymczasowy obiekt budowlany;
 • w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal, nie występują inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne punkty lub zespoły lub oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;
 • w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu są spełnione wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściwe dla kategorii zagrożenia ludzi tej strefy pożarowej, w której lokal i te drogi się znajdują, w szczególności nie występują w tym lokalu ani na tych drogach warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi;
 • drogi ewakuacyjne z lokalu posiadają obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 15, a wyjścia z pomieszczeń na te drogi są zamykane drzwiami; wymaganie dotyczące klasy odporności ogniowej nie dotyczy przypadków, w których z lokalu zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, które się nie pokrywają ani nie krzyżują.

 

Wymiar godzin w innych punktach wychowania przedszkolnego

Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć świadczonego w punkcie lub zespole nauczania, wychowania i opieki wynosi 3 godziny, a minimalny tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi:

 • w grupie liczącej od 3 do 12 dzieci - 12 godzin;
 • w grupie liczącej od 13 do 16 dzieci - 16 godzin;
 • w grupie liczącej od 17 do 20 dzieci - 20 godzin;
 • w grupie liczącej od 21 do 25 dzieci - 25 godzin.

 

Zawieszenie zajęć w innych punktach wychowania przedszkolnego

Organ prowadzący punkt lub zespół może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa dzieci związane z utrudnieniem w:

 • dotarciu dziecka do punktu lub zespołu lub powrotem z punktu lub zespołu lub
 • organizacji zajęć w punkcie lub zespole

- w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.

 

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

 • temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;
 • wystąpiły na danym terenie inne zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.

 

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci.