Czy rodzic może bez uzgodnienia nagrać swoją rozmowę z nauczycielem? Rozmowa dotyczyła jego dziecka, rodzic nie poinformował, że nagrywa.

Przepisy prawa nie regulują kwestii dotyczących nagrywania własnych rozmów bez wiedzy i zgody rozmówców.
W szczególności brak jest podstaw, by działanie polegające na nagrywaniu własnej rozmowy kwalifikować jako wykroczenie na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń. Działanie takie nie będzie również stanowić przestępstwa – zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny – dalej k.k., karą zagrożone jest uzyskanie przez daną osobę dostępu do informacji, która nie jest przeznaczona dla tej osoby. Chodzi tu również o przypadki, gdy dana osoba uzyskuje informacje, do których nie jest uprawniona, za pomocą podsłuchu, urządzenia wizualnego albo innego urządzenia lub oprogramowania.
W przypadku nagrywania własnej rozmowy trudno mówić o uzyskiwaniu informacji nieprzeznaczonej dla nagrywającego. Przypadek taki, w mojej ocenie, nie zawiera znamion przestępstwa określonego w art. 267 k.k.
Sąd Apelacyjny w Białymstoku, w wyroku z dnia 31 grudnia 2012 r. I ACa 504/11, LEX nr 1278076 stwierdził, że "Osobie, która sama – będąc uczestnikiem rozmowy – nagrywa wypowiedzi uczestniczących w tym zdarzeniu osób, nie można postawić zarzutu, że jej działanie jest sprzeczne z prawem, a co najwyżej dobrymi obyczajami."

Akademia Prawa Oświatowego. Ochrona danych osobowych w oświacie - SZKOLENIE>>

Trzeba też wskazać, że w art. 49 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ustanowiona została zasada wolności komunikowania się. Wolność komunikowania się gwarantowana jest przez Konstytucję RP i podlega ochronie. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 10 stycznia 2008 r., I ACa 1057/07, LEX nr 466434 stanął na stanowisku, iż "podstępne nagranie prywatnej rozmowy godzi w konstytucyjną zasadę swobody i ochrony komunikowania się (...)" i że "dowody uzyskane w sposób sprzeczny z prawem nie powinny być w postępowaniu cywilnym co do zasady dopuszczane."
Przepisy prawa nie ustanawiają jednak generalnego zakazu nagrywania prowadzonych przez siebie rozmów.
Od kwestii związanych z możliwością nagrywania odróżnić należy kwestie dotyczące rozpowszechniania i wykorzystania nagrania. W przypadku rozpowszechniania nagrania może dojść do naruszenia norm prawa – wskazać tu należy przede wszystkim na możliwość naruszenia dóbr osobistych chronionych na podstawie art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz przepisów prawa autorskiego - zob. art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Powołanie ABI nie jest obowiązkowe, ale może ułatwić pracę>>