Perspektywa dokumentacji medycznej

Z perspektywy dokumentacyjnej trzeba stwierdzić, że w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej ani w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej u.p.p.), ani w przepisach rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej r.d.m.) nie uwzględniono zapisu z tego rodzaju urządzeń jako indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta (zob. par. 2 ust. 3-4 r.d.m.). Można zatem powiedzieć, że tego rodzaju nagranie nie jest obowiązkową dokumentacją medyczną. Niemniej należy podkreślić, że tego rodzaju nagranie niewątpliwie może zostać uznane za dokumentację medyczną, o ile spełnia wymagania wskazane w art. 25 ust. 1 u.p.p., a więc pozwala na ustalenie tożsamości pacjenta, podmiotu leczniczego, udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz daty sporządzenia. Jeżeli zatem nagranie spełnia kryteria uznania za dokumentację medyczną, to powinno być przechowywane na zasadach ustalonych dla dokumentacji medycznej z poszanowaniem prawa pacjenta dostępu do tej dokumentacji (nagrania).

Czytaj też: Kamery w szpitalach: większe bezpieczeństwo, mniej intymności pacjenta >

Perspektywa monitorowania pacjenta

Z perspektywy monitorowania pacjenta trzeba stwierdzić, że choć w niektórych przypadkach przepisy prawa powszechnie obowiązującego wprost dopuszczają monitorowanie za pomocą kamer na określonych oddziałach szpitalnych (np. na oddziale psychiatrycznym czy w stacji dializ - rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą), to nie odnosi się to do monitorowania przebiegu zabiegu operacyjnego. Oznacza to, że nagranie zabiegu można wykonać tylko na zasadach ogólnych, tzn. z poszanowaniem praw pacjenta, w szczególności art. 20 ust. 1 u.p.p. ("Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych"). W takiej sytuacji pacjent powinien być o tym poinformowany (a także o zasadach przetwarzania i wykorzystania tego nagrania) i wyrazić zgodę na nagrywanie zabiegu.

 

Co, jeżeli nagranie z kamery laparoskopowej spełnia cechy dokumentacji medycznej

Jeżeli nagranie z kamery laparoskopowej spełnia cechy dokumentacji medycznej (art. 26 ust. 1 u.p.p.), to musi być przechowywane przez szpital i udostępniane tak jak dokumentacja medyczna.

Jeżeli nagranie z kamery laparoskopowej nie spełnia cech dokumentacji medycznej, to o jego wykonaniu i zasadach przetwarzania (w tym czasie przetwarzania) musi być poinformowany pacjent, który ma prawo wyrazić zgodę na tego rodzaju nagrania albo jej odmówić.

Więcej informacji znajdziesz w LEX Ochrona Danych Osobowych:

Czy dopuszczalne jest przechowywanie przez placówki medyczne danych w tzw. chmurze? >

Zawiadomienie o zmianie danych administratora danych - POBIERZ WZÓR >