Czy pomoc nauczyciela powinna być zatrudniona w szkole na podstawie przepisów Kodeksu pracy czy może przepisów ustawy – Karta nauczyciela? Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba zatrudniana na stanowisku pomocy nauczyciela?

Odpowiedź

Osoba zatrudniona na stanowisku pomoc nauczyciela musi legitymować się minimum wykształceniem podstawowym oraz posiadać umiejętność wykonywania powierzonych czynności.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9.08.2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności inne niż wymienione w ust. 2, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo m.in. pomoc nauczyciela.

Jednak w art. 7 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe zostało zawarte, że status prawny pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 15 (dotyczy asystenta nauczyciela), określają przepisy o pracownikach samorządowych. Zatem pomoc nauczyciela zatrudnia się na podstawie ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy.

Stanowisko pomoc nauczyciela zostało zawarte w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Proszę zwrócić uwagę, że osoba zatrudniona na stanowisku „pomoc nauczyciela” (stanowisko pomocnicze i obsługi, które występuje w jednostkach działających w zakresie oświaty) musi legitymować się minimum wykształceniem podstawowym oraz posiadać umiejętność wykonywania powierzonych czynności. Od takiej osoby nie wymaga się posiadania stażu pracy.