Zgodnie z par. 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9.08.2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności - za zgodą organu prowadzącego - można zatrudniać dodatkowo m.in. pomoc nauczyciela.

 

Jak zatrudnić asystenta międzykulturowego z Ukrainy?>>
 

Kwalifikacje pomocy nauczyciela - wymagania w szkole i w przedszkolu

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych stanowisko pomocy nauczyciela może zajmować:

  1. jest obywatelem polskim,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

 

Kwalifikacje wymagane od pomocy nauczyciela określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Określa ono minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania.

 

Pomoc nauczyciela to stanowisko pomocnicze i obsługi, które może zajmować osoba posiadająca minimum wykształcenie podstawowe i umiejętność wykonywania czynności na stanowisku pomocy nauczyciela. Nie wymaga się od niej natomiast posiadania odpowiedniego stażu pracy.