Jakie składniki wynagrodzenia wlicza się do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego nauczycielom?
Czy wlicza się dodatki motywacyjne, funkcyjne otrzymywane np. tylko przez 3 miesiące w roku?
Czy wlicza się dodatek funkcyjny, motywacyjny przydzielony na okres 6 miesięcy?
Czy wlicza się nagrodę prezydenta i nagrodę kuratora albo Ministra Edukacji Narodowej?

Do podstawy trzynastki nauczyciela wlicza się dodatki motywacyjny i funkcyjny, nie wlicza się natomiast nagród. 

Uzasadnienie
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Aby otrzymać "trzynastkę", trzeba przepracować 180 dni>>

Przede wszystkim więc do podstawy trzynastki nauczyciela wlicza się składniki wynagrodzenia wymienione w § 6 w zw. z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli: wynagrodzenie zasadnicze; dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy; wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej; odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy; wynagrodzenie za pracę w święto; dodatek za uciążliwość pracy; jednorazowy dodatek uzupełniający.
Natomiast w podstawie trzynastki nie uwzględnia się: wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju; wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy; wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.
Z przytoczonej regulacji wynika, że do podstawy trzynastki wlicza się dodatki motywacyjny i funkcyjny, zarówno przydzielone na 3, jak i 6 miesięcy. Natomiast nie uwzględnia się nagród – dyrektora, prezydenta, kuratora, MEN, itp.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

System wynagradzania nauczycieliPolecamy: System wynagradzania nauczycieli>>