Regulacje dotyczące prowadzenia dokumentacji nauczania zawiera rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

Z religii się ucznia nie zwalnia, tylko się go na nią zapisuje>>

 

Dzienniki przechowywane przez 5 lat

W przepisach (par. 10 r.d.p.n.) nie został określony okres przechowywania dzienników lekcyjnych, okres ich przechowywania w danej szkole powinien wynikać z opracowanego i zatwierdzonego przez archiwum państwowe jednolitego rzeczowego wykazu akt, w którym to określa się okres przechowywania poszczególnych dokumentów wytwarzanych w szkole. Szkoła musi mieć instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcję archiwalną. Dzienniki lekcyjne, w tym elektroniczne, zaliczane są najczęściej do kategorii B5. Co znaczy, że należy je przechowywać przez okres 5 lat.

 

 

 

Zasady dotyczące archiwizacji zawiera rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. poz. 67) - wzór instrukcji kancelaryjnej zawiera załącznik do rozporządzenia.