Wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w szkołach określają par. 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289). Dodatkowo w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, która nie posiada stopnia awansu zawodowego oraz posiada wymagane kwalifikacje (nauczyciel początkujący), legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, może być nawiązany stosunek pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie pierwszego roku pracy w szkole.

 

Zmiany w szkolnictwie zawodowym - pomysły dobre, ale diabeł tkwi w szczegółach>>

 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego w klasach VII i VIII szkół podstawowych, branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących i technikach, z wyjątkiem szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, posiada osoba, która ukończyła:

 1. studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie:
  1. doradztwa zawodowego i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  2. innym niż określony w lit. a i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego lub
 2. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie doradztwa zawodowego i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 3. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności) i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego.

Sprawdź w LEX: Czy pedagog szkolny zatrudniony w szkole podstawowej w ramach swojego pensum może mieć przydzielone godziny doradztwa zawodowego? >

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego w szkołach podstawowych posiada również osoba, która ukończyła:

 1. studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie doradztwa zawodowego i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 2. studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności) i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego.

 

Polecamy nagranie szkolenia w LEX: Nowe wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli >

 

 

Doradztwo zawodowe na lekcjach

Przepisy dotyczące doradztwa zawodowego zakładają, że dzieci od przedszkola będą określać swoje aspiracje zawodowe. W klasach I-VI szkoły podstawowe nacisk położony zostanie na określanie mocnych stron, definiowanie pracy oraz jej znaczenia. Resort edukacji chce również, by dziecko wiedziało, jak określać swoje mocne strony, a także tego czym jest praca i jakie jest jej znaczenie w życiu człowieka.
 

Zmiany w szkolnictwie zawodowym - pomysły dobre, ale diabeł tkwi w szczegółach>>
 

W ostatnich klasach publicznych szkół podstawowych oraz w publicznych szkołach ponadpodstawowych uczniowie mają zajęcia doradztwa zawodowego.

W ramach tych lekcji uczeń:

 • rozpoznaje stan zdrowia oraz określa jego wpływ na wykonywanie zadań zawodowych;
 • pokonuje syntezy przydatnych w planowaniu kariery lub ścieżki zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;
 • rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjnych  zawodowych;
 • rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu drogi edukacyjno-zawodowej.

 

Nowość
Nowość

Krzysztof Gawroński, Stefan Kwiatkowski

Sprawdź  

Z założenia zajęcia mają pomóc uczniowi wybrać dalszą ścieżkę nauki i przyszłej kariery. Za organizację i realizację doradztwa zawodowego w szkole lub placówce odpowiada dyrektor szkoły lub placówki. Do roku szkolnego 2021/2022 przepisy były mniej restrykcyjne. Jeżeli w szkole nie było doradcy zawodowego - dyrektor mógł powierzyć prowadzenie tych zajęć innemu nauczycielowi.

Sprawdź w LEX: Czy w branżowej szkole II stopnia działającej w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego należy prowadzić zajęcia z doradztwa zawodowego? >

Polecamy też szkolenie w LEX: Początek roku 2024 - kalendarz obowiązków dyrektora i organu prowadzącego w zakresie spraw finansowych, administracyjnych i kadrowych >