Wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w szkołach określają par. 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289).

 

Zmiany w szkolnictwie zawodowym - pomysły dobre, ale diabeł tkwi w szczegółach>>

 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych posiada osoba, która ukończyła:

  1. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie doradztwa zawodowego, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  2. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności), i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.


Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego  nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych posiada również osoba, która ukończyła:

  1. studia pierwszego stopnia w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  2. studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.


Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego w MOW, szkołach specjalnych, zakładach poprawczych posiada osoba, która ma ww. kwalifikacje, a ponadto ukończyła studia, studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki.

 

 

Doradztwo zawodowe na lekcjach

Przepisy dotyczące doradztwa zawodowego zakładają, że dzieci od przedszkola będą określać swoje aspiracje zawodowe. W klasach I-VI szkoły podstawowe nacisk położony zostanie na określanie mocnych stron, definiowanie pracy oraz jej znaczenia. Resort edukacji chce również, by dziecko wiedziało, jak określać swoje mocne strony, a także tego czym jest praca i jakie jest jej znaczenie w życiu człowieka.
 

Zmiany w szkolnictwie zawodowym - pomysły dobre, ale diabeł tkwi w szczegółach>>
 

W ostatnich klasach publicznych szkół podstawowych oraz w publicznych szkołach ponadpodstawowych uczniowie mają zajęcia doradztwa zawodowego. 

- Doradztwo zawodowe w szkołach nie powinno skupiać się na wyborze konkretnej profesji, a raczej na kwalifikacjach i kompetencjach - mówi Prawo.pl Jakub Gontarek ekspert Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan - Zwłaszcza że wielu uczniów i tak nie będzie pracować w istniejących obecnie zawodach. Postulujemy stworzenie listy zawodów i kwalifikacji przyszłości, obecnie ustawa o rynku pracy nie zawiera przepisów w tej sprawie - dodaje.

 


 

W ramach tych lekcji uczeń:

  • rozpoznaje stan zdrowia oraz określa jego wpływ na wykonywanie zadań zawodowych;
  • pokonuje syntezy przydatnych w planowaniu kariery lub ścieżki zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;
  • rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjnych  zawodowych;
  • rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu drogi edukacyjno-zawodowej.

 

Z założenia zajęcia mają pomóc uczniowi wybrać dalszą ścieżkę nauki i przyszłej kariery. Za organizację i realizację doradztwa zawodowego w szkole lub placówce odpowiada dyrektor szkoły lub placówki. Do roku szkolnego 2021/2022 przepisy były mniej restrykcyjne. Jeżeli w szkole nie było doradcy zawodowego - dyrektor mógł powierzyć prowadzenie tych zajęć innemu nauczycielowi.