Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 19, poz. 166) przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych, szkoły specjalne oraz oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych organizuje się dla dzieci i młodzieży:

 1. niesłyszących,
 2. słabo słyszących,
 3. niewidomych,
 4. słabo widzących,
 5. z niepełnosprawnością ruchową,
 6. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 7. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 8. z autyzmem,
 9. ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
 10. z chorobami przewlekłymi,
 11. z zaburzeniami psychicznymi,
 12. niedostosowanych społecznie,
 13. zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 14. zagrożonych uzależnieniem,
 15. z zaburzeniami zachowania.

 

Przepisy prawa nie definiują pojęcia niepełnosprawności uczniów. Natomiast wskazują dla jakich dzieci i młodzieży tworzy się szkoły specjalne, bądź oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych. Dzieci takie posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego.