Sprawa M. C. p. Rumunii dotyczy chłopca ze zdiagnozowanymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, który zarzuca, że był prześladowany ze względu na niepełnosprawność w szkole publicznej.

 

Przypadkowa szkoła to nie realizacja prawa do nauki>>

 

Prawo do nauki, to prawo do odpowiedniej szkoły

Dzięki współpracy organizacji pozarządowej i szkoły, początkowo udało się wypracować optymalny model wsparcia chłopca podczas funkcjonowania w placówce. Sytuacja zmieniła się po zerwaniu współpracy z organizacją pozarządową – indywidualny plan wsparcia nie był kontynuowany i doszło do eskalacji negatywnych zachowań ze strony uczniów i nauczycieli. W skardze zarzucono Rumunii, że nie zapewniła odpowiedniej realizacji prawa do nauki.

Sprawdź w LEX: Czy w jednym oddziale szkoły specjalnej mogą uczyć się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz uczniowie w normie intelektualnej niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym? >

Jak podkreśla Helsińska Fundacja Praw Człowieka, prymat Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami zobowiązuje państwa do zapewnienia włączającego system kształcenia umożliwiającego integrację osób z niepełnosprawnościami na wszystkich poziomach edukacji. Ponadto Konwencja zakazując dyskryminacji w dostępie do edukacji ze względu na niepełnosprawność, wskazuje na konieczność zagwarantowania osobom z niepełnosprawnościami racjonalnych usprawnień w toku kształcenia.

Sprawdź w LEX: Jakie orzeczenie musi posiadać uczeń aby otrzymać legitymację szkolną dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych? >

W opinii opisano funkcjonowanie systemów edukacji dla uczniów z niepełnosprawnościami w Polsce i Czechach. Analiza sytuacji w tych państwach wskazuje, że nadal istnieje wiele barier i trudności w realizacji dostępu do edukacji osób z niepełnosprawnościami. Organizacje odwołały się także do badań naukowych mówiących o tym, że uczniowie z niepełnosprawnościami w sposób szczególny narażeni są na przemoc rówieśniczą w szkole, co może utrudniać realizację tym osobom prawa do nauki.

Sprawdź w LEX: Czy w klasie lub oddziale specjalnym może uczyć się uczeń bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego? >

Według HFPCz w sprawie M. C p. Rumunii Europejski Trybunał Praw Człowieka będzie miał szansę wzmocnić standard ochrony praw osób z niepełnosprawnościami. To z kolei będzie miało przełożenie na sytuację nie tylko w Rumunii, ale także w innych państwach europejskich, w tym w Polsce.

Zobacz procedurę w LEX: Wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i postępowanie przed pojedynczym sędzią >