Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Jak podkreślono w uzasadnieniu, nowelizacja jest konieczna ze względu na pilną potrzebę ograniczenia zjawiska używania papierosów elektronicznych przez ludzi młodych. Jak zaznacza resort zdrowia, wyroby te stanowią wyraźne zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności młodego pokolenia i osób niepalących, co powoduje konieczność wprowadzenia zakazu sprzedaży wszystkich rodzajów elektronicznych papierosów oraz pojemników zapasowych osobom poniżej 18. roku życia, bez względu na to czy dany produkt posiada lub nie posiada w swoim składzie nikotyny. 

Sprawdź też w LEX: Jakie konsekwencje może ponieść uczeń palący papierosy na terenie szkoły? >

 

Regulacje dla "płynów beznikotynowych" 

Obecne ramy prawne dotyczące rynku papierosów elektronicznych, określone ustawą tytoniową, są konsekwencją implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE. Przedmiotowe przepisy dyrektywy regulują kwestię dotyczące rynku płynów do elektronicznych papierosów posiadających w swoim składzie nikotynę. Zaproponowane regulacje mają za zadanie objęcie przepisami ustawowymi tzw. „płyny beznikotynowe” i spowodują:

  1. wprowadzenie zakazu ich sprzedaży osobom do 18. roku życia;
  2. ograniczenie miejsc gdzie możliwe będzie ich używanie, analogicznie jak w przypadku elektronicznych papierosów z płynem zawierającym nikotynę;
  3. wprowadzenie zakazu sprzedaży w automatach oraz sprzedaży na odległość (w tym przez Internet);
  4. wprowadzenie zakazu reklamy i promocji;
  5. konieczność ich zgłoszenia do Biura do spraw Substancji Chemicznych.

- Należy zaznaczyć, że zagrożenie stwarzane przez te wyroby nie jest istotnie mniejsze od wyrobów zawierających nikotynę. Popularność wyrobów bez nikotyny zwiększa ryzyko dostępu młodych ludzi do wyrobów tytoniowych w tym samym stopniu, w jakim czynią to papierosy elektroniczne z nikotyną - wskazano w uzasadnieniu. 

Projekt ustawy przewiduje przepis przejściowy dotyczący papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych, zawierających płyn niezawierający nikotyny, wprowadzonych do obrotu przed dniem wejścia w życie ustawy. W przypadku papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych posiadających płyn beznikotynowy, wprowadzonych do obrotu przed dniem wejścia w życie ustawy zaproponowano, by zgłoszenie danego wyrobu do Prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych, o którym mowa w art. 11b ust. 1 ustawy tytoniowej, zostało dokonane w terminie do sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Przepisy mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Przewidziano, że projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale br.