Organ prowadzący szkołę ma prawo zadecydować o przyszłym kierownictwie placówki. Wyboru między osobą z kręgu menadżerskiego i nauczycielskiego musi jednak dokonać najpóźniej w chwili ogłaszania konkursu na stanowisko dyrektora. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Nie można jednak odstąpić od przeprowadzenia konkursu ani odmówić powierzenia stanowiska wyłonionemu kandydatowi.
Marek Sondej
13.01.2024
Kadry w oświacie
W sytuacji nieklasyfikowania ucznia w klasyfikacji śródrocznej nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych. Zdawać będzie je trzeba dopiero, gdy z powodu zbyt dużej liczby nieobecności nie da się mu wystawić oceny na koniec roku szkolnego. Przepisy dotyczące nieklasyfikowania uczniów są jednak czasem źle interpretowane.
Monika Sewastianowicz
12.01.2024
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Część przedmiotów kończy się wcześniej, a oceny z nich znajdują się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, co - z racji, że wpływać może na średnią - może być brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich. Kwestię tę reguluje rozporządzenie o ramowych planach nauczania w szkołach publicznych - wynika z niego np., że w czwartej klasie uczeń otrzyma ostateczną ocenę z przyrody.
Monika Sewastianowicz
11.01.2024
W kategorii liceów Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024 wygrało XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Wśród techników zwyciężyło natomiast Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie. To już 26 Ranking Liceów i Techników Perspektywy.
Agnieszka Matłacz
11.01.2024
Szkoła i uczeń
Szkoły dla dorosłych nie mogą uzyskać dodatkowych pieniędzy na wyposażenie biblioteki w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa - wskazuje czytelniczka Prawo.pl w zgłoszeniu do akcji "Poprawmy Prawo". Jej zdaniem przepis powinien ulec zmianie, a program objąć także ten rodzaj placówek. Resort edukacji nie planuje na razie takiej zmiany.
Monika Sewastianowicz
11.01.2024
Zarządzanie oświatą

Samorządy mają problemy z kontrolowaniem dotacji dla niepublicznych placówek

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Poprawmy prawo
Dotowanie placówek niepublicznych jest "kulą u nogi" samorządów i źródłem sporów między nimi. Samorządowcy wskazują, że obowiązujące przepisy uniemożliwiają im rzetelną kontrolę udzielonej dotacji, bo nie mogą otrzymać od podmiotów dotowanych pełnej dokumentacji. Kwestią sporną jest także definicja faktycznej liczby. Ale są też głosy przeciwne.
Robert Horbaczewski
11.01.2024
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Poprawmy prawo
W Ośrodku Przetwarzania Informacji (OPI) otworzono AI Lab. To nowa jednostka instytutu, której zadaniem jest tworzenie i udoskonalanie neuronowych modeli językowych oraz prowadzenie badań nad sztuczną inteligencją. Eksperci AI Labu prowadzą już badania nad wysokiej jakości modelami uczenia maszynowego. Są oni zaangażowani między innymi w utworzenie modelu PLLuM, który ma być polską konkurencją dla niezwykle popularnego modelu GPT, będącego filarem usługi ChatGPT.
Monika Sewastianowicz
10.01.2024
Nowe technologie
Uczniowie z ADHD nie otrzymują wystarczającego wsparcia - choć mają problem z koncentracją uwagi, a co często za tym idzie - nauką, nie mają szans na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - wskazuje czytelniczka Prawo.pl w zgłoszeniu do akcji "Poprawmy prawo". Brak orzeczenia oznacza brak dodatkowych pieniędzy z subwencji na zapewnienie takiemu uczniowi odpowiedniej pomocy.
Monika Sewastianowicz
10.01.2024
Zarządzanie oświatą
Organizacja przez gminę przewozu niepełnosprawnego dziecka nie może być realizowana ze szkodą dla niego. A tak by się działo, gdyby podróż małoletniego odbywała się różnymi środkami transportu i trwała kilka godzin. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Przewóz ma być odpowiedni, a nie jakikolwiek.
Marek Sondej
08.01.2024
Niepełnosprawność
W szkole powinno być więcej plastyki, techniki i muzyki, ale nie powinny być one oceniane. Podobnie zresztą, jak wf - takie postulaty padły w odpowiedzi na pytanie wiceminister edukacji Izabeli Ziętki, która wskazała, że resort tę i inne propozycje rozważy. Oceny z tych przedmiotów od dawna wywołują kontrowersje, bo w sporej części zależą od predyspozycji ucznia, na które nie ma on większego wpływu.
Monika Sewastianowicz
06.01.2024
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W wyniku zeszłorocznej wrzutki do ustawy zakazującej sprzedaży napojów energetyzujących szkoły mają przeprowadzać testy sprawnościowe dla uczniów oraz przekazywać informacje o wynikach oraz o wadze i wzroście ucznia do bazy Sportowe Talenty. Wątpliwości budzi zarówno tryb wprowadzenia zmian, jak i szeroki zakres przetwarzanych danych - zwraca uwagę nasz czytelnik, który sugeruje wprowadzenie zmian.
Monika Sewastianowicz
03.01.2024
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W ostatnich klasach publicznych szkół podstawowych oraz w publicznych szkołach ponadpodstawowych uczniowie mają zajęcia doradztwa zawodowego. Może je poprowadzić osoba, która posiada kwalifikacje określone w rozporządzeniu - ukończyła odpowiednie studia i posiada przygotowanie pedagogiczne.
Monika Sewastianowicz
02.01.2024
Zarządzanie oświatą
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wniosek o taką decyzję składają rodzice lub pełnoletni uczeń.
Monika Sewastianowicz
30.12.2023

Dobre i złe przepisy w 2023 roku

Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne Prawo pracy Prawo gospodarcze Prawo unijne
2023 był kolejnym rokiem licznych zmian prawa. Do najgorszych przepisów należy zaliczyć: nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, te dotyczące obliczania składki zdrowotnej od dochodów przedsiębiorców oraz regulacje o darmowych lekach dla dzieci i seniorów. Plusem są fundacje rodzinne oraz zmiany, dzięki którym więcej obdarowanych i spadkobierców skorzysta ze zwolnienia z podatku.
Monika Pogroszewska Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha Grażyna J. Leśniak Katarzyna Nocuń Monika Sewastianowicz Inga Stawicka Renata Krupa-Dąbrowska Robert Horbaczewski
30.12.2023
Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne Prawo pracy Prawo gospodarcze Prawo unijne
Od 1 stycznia 2024 r. zmieni się sposób dokonywania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami. Wysokość odpisu była wyliczana jako 5 proc. pobieranej przez nich emerytury, renty lub świadczenia kompensacyjnego. Byli nauczyciele korzystający z funduszu niejednokrotnie nie chcieli podawać wysokości ich świadczenia, wskutek czego nie wiadomo było, jak wyliczyć wysokość odpisu.
Monika Sewastianowicz
29.12.2023
Kadry w oświacie

„Poprawmy prawo” - zgłoś przepisy do zmiany, wygraj dostęp do LEX

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne Prawo pracy Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Poprawmy prawo
Trwa 4. edycja akcji "Poprawmy prawo", prowadzonej przez redakcje Prawo.pl i LEX. Po raz kolejny chcemy wskazać najbardziej problematyczne przepisy we wszystkich obszarach prawnych, które wymagają pilnej poprawy. Szczególnie zwracamy uwagę na regulacje, które mają istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości, prawników, podatki, pracę, działalność gospodarczą, zdrowie, oświatę, samorząd i administrację. Do zgłaszania wadliwych regulacji zapraszamy również naszych Czytelników.
Inga Stawicka Krzysztof Koślicki
29.12.2023
Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne Prawo pracy Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Poprawmy prawo
Nie ma prawnego zakazu nagrywania rozmów - nawet gdy nagrywana strona o tym nie wie. Takich nagrań nie można jednak udostępniać publicznie, a to, czy ewentualnie można użyć ich jako dowodu w sprawie, rozstrzygnie każdorazowo sąd. Oczywiście, w sytuacjach spornych może z tego skorzystać i rodzic, i nauczyciel.
Monika Sewastianowicz
29.12.2023
Zarządzanie oświatą RODO

W Nowym Roku ważne zmiany w prawie

Prawo cywilne Rynek i konsument CIT PIT Prawo pracy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Niepełnosprawność
Wzrośnie płaca minimalna, przedłużono zamrożenie cen energii, a gminy ponownie zajmą się wypłatą dodatku osłonowego dla najuboższych. Więcej osób będzie mogło skorzystać z emerytur pomostowych, wraca podatek minimalny, a właściciele nowo kupionych pojazdów będą musieli je przerejestrować. Dzieciom nie będzie wolno sprzedawać energetyków, a szpitale muszą przygotować się na nowe zasady akredytacji. To tylko niektóre zmiany, jakie czekają nas od 1 stycznia 2024 r.
Grażyna J. Leśniak Monika Pogroszewska Renata Krupa-Dąbrowska Katarzyna Nocuń Monika Sewastianowicz Inga Stawicka Robert Horbaczewski
29.12.2023
Prawo cywilne Rynek i konsument CIT PIT Prawo pracy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Niepełnosprawność
Sejmowe Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej pozytywnie zaopiniowały w czwartek projekt budżetu państwa na rok 2024 w zakresie środków na oświatę, w tym wysokości planowanej na przyszły rok subwencji oświatowej. Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą mają wynieść ponad 97,6 mld zł, a subwencja oświatowa - prawie 88 mld zł.
Grażyna J. Leśniak
28.12.2023
Finanse publiczne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Od 1 stycznia 2024 r. zakazana jest sprzedaż napojów energetycznych dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. W ustawie zdefiniowano, że jest to napój będący środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, w którego "składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg/l lub tauryna, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie".
Beata Dązbłaż Monika Pogroszewska Agnieszka Matłacz
28.12.2023
Opieka zdrowotna
Wychowanie przedszkolne może być realizowane w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego: zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych. Warunki tworzenia innych form wychowania przedszkolnego określa rozporządzenie.
Monika Sewastianowicz
28.12.2023
Zarządzanie oświatą
W sobotę wieczorem prezydent podjął decyzję o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej na rok 2024, w której znalazły się 3 mld zł na media publiczne. Zamiast tego zdecydował się na wniesienie własnej ustawy - do Sejmu trafił projekt zawierający regulacje o podwyżkach dla nauczycieli, ale bez pieniędzy na TVP.
Monika Sewastianowicz
27.12.2023
Zarządzanie oświatą
Szkoły niepubliczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, utrzymują się ze środków rodziców uczniów opłacających czesne oraz dotacji udzielanych im przez jednostki samorządu terytorialnego. Jej wysokość równa jest kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
Marek Sondej
23.12.2023
Finanse publiczne Zarządzanie oświatą
Senat przyjął w piątek bez poprawek ustawę okołobudżetową na rok 2024 r., która wprowadza m.in. regulacje podnoszące dotacje dla samorządów. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Przepisy zakładają, że od 1 stycznia 2024 r. wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 30 proc., a nauczycieli początkujących o 33 proc.
Monika Pogroszewska PAP
22.12.2023
Finanse samorządów Finanse

Rusza miotła kadrowa w administracji w terenie

Administracja publiczna Rynek pracy
Po powołaniu nowego rządu na pierwszym celowniku zmian znaleźli się wojewodowie, jako reprezentanci administracji rządowej w terenie. Kolejny krok, jak zapowiedział premier Donald Tusk, to zmiany w kuratoriach oświaty. Przegląd kadr odbędzie się też w organach podległych wojewodom oraz poszczególnym resortom. W terenie pracy może być niepewna nawet tysięczna rzesza urzędników, o ile miotła kadrowa sięgnie tak głęboko.
Robert Horbaczewski
19.12.2023
Administracja publiczna Rynek pracy
Nowy rząd planuje podniesienie maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa na 2024 rok, przeznaczonych na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zakresie wychowania przedszkolnego. Zaproponowano również uwzględnienie w budżecie środków na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli o 30 proc. od 1 stycznia 2024 roku.
Monika Sewastianowicz
19.12.2023
Zarządzanie oświatą
Odwołanie z funkcji dyrektora szkoły w trybie nagłym jest następstwem stwierdzenia rażących uchybień w zarządzaniu placówką albo stosunku dyrektora do zajmowanego stanowiska. Za kradzież, mobbing czy nadużycia finansowe dyrektora można odwołać, ale nie za samowolną zmianę organizacji pracy placówki. Potwierdził to niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
18.12.2023
Zarządzanie oświatą
Od 1 stycznia 2024 r. obecne Ministerstwo Edukacji i Nauki zostanie podzielone na Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika z opublikowanych w Dzienniku Ustaw rozporządzeń Rady Ministrów.
Robert Horbaczewski
17.12.2023
Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe
Minister edukacji odwołała słynącą z kontrowersyjnych wypowiedzi kurator Barbarę Nowak - mimo wielu wniosków o pozbawienie jej tej funkcji, przez ostatnie lata nie było na to szans. Średniowiecze właśnie się skończyło. Cieszę się, że tu w Krakowie mamy przyjemność zakończyć ten czarny czas w oświacie — tak zmiany zapowiedziała nowa ministra edukacji. Obowiązki kuratora będzie pełniła Gabriela Olszowska - powiedziała minister edukacji Barbara Nowacka.
Monika Sewastianowicz
14.12.2023
Zarządzanie oświatą
Każda szkoła będzie musiała stworzyć standardy ochrony małoletnich. Obejmą one nie tylko kwestię szybszego reagowania w przypadku podejrzenia, że dziecko mogło paść ofiarą przemocy w domu. Jednym z elementów będą zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki oraz pomiędzy samymi uczniami. Ma to pomóc wyrugować ze szkoły przemocowe zachowania.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
14.12.2023
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Prawo.pl