Stan zdrowia studenta nie zwalnia go od przestrzegania regulaminu uczelni. Jeżeli korzystanie z telefonu podczas egzaminu pisemnego warunkowane jest stanem zdrowia, fakt ten musi być uprzednio znany władzom uczelni. Inaczej stanowi poważne wykroczenie w obowiązkach studenta. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Marek Sondej
15.07.2023
Szkolnictwo wyższe Dla studenta

NSA: Dyrektor nie wciśnie przedszkolaka do starszej grupy

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Rekrutacja do publicznego przedszkola może dotyczyć oddzielnie każdego oddziału przedszkolnego wyodrębnionego pod kątem wieku dziecka. Tworzenie oddziałów lub grup w przedszkolach publicznych nie jest bowiem zabronione - szczególnie, gdy odbywa się to na potrzeby rekrutacji. Placówka może więc przyjąć wówczas tylu chętnych, ile ma wolnych miejsc w poszczególnych grupach. Potwierdza to Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
15.07.2023
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Ilu ludzi mieszka w Polsce? Nie wiadomo, i wszyscy na tym tracą

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna
Pomiar liczby i struktury ludności w Polsce kuleje. Nie wiadomo nawet, czy jest nas 37 czy jednak 39 milionów. Choć na ulicach miast widać, że Polska jest już państwem wielonarodowościowym, statystyka publiczna tego nie oddaje. A liczba ludności ma bezpośredni wpływ na dystrybucję rządowych i unijnych pieniędzy do samorządów lokalnych. Ma przełożenie na około 90 obszarów prawnych, gdzie podejmowane są decyzje administracyjne, budżetowe, wyborcze i inne.
Robert Horbaczewski
14.07.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna
Liczba wakatów w szkołach we wrześniu być może pobije zeszłoroczny rekord. Najbardziej dotkliwe będzie to dla uczniów szkół ponadpodstawowych, bo naukę w nich rozpocznie drugi raz z rzędu półtora rocznika uczniów. Resort edukacji chce zapełnić te luki przejściowym zwiększeniem godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli. Tłumaczy też, że pedagogów i tak za parę lat czeka fala zwolnień.
Monika Sewastianowicz
14.07.2023
Zarządzanie oświatą
Przepisy o systemie kaucyjnym, wyższy limit zużycia prądu z zamrożoną ceną dla obywateli, bezpłatne leki dla dzieci i seniorów 65 plus, przepisy zwane "lex knebel' i "lex Kamilek", kontrowersyjne regulacje dotyczące rewitalizacji Odry, zakaz sprzedaży "energetyków" młodzieży, kolejny pakiet ustaw skierowanych do rolników uchwalił Sejm podczas wieczornego głosowania 13 lipca.
Robert Horbaczewski
13.07.2023
Samorząd terytorialny Odpady
Egzamin maturalny jest egzaminem zewnętrznym prowadzonym przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Absolwentowi, który zdał egzamin maturalny, okręgowa komisja wydaje świadectwo dojrzałości i jeden odpis. Dyrektor szkoły nie może potwierdzać zgodności z oryginałem dokumentu wydanego przez inną instytucję - może natomiast potwierdzić zgodność z oryginałem świadectwa potrzebnego przy rekrutacji do szkół średnich.
Monika Sewastianowicz
12.07.2023
Zarządzanie oświatą
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki matur – absolwenci liceów i techników mogą więc składać dokumenty na wymarzone kierunki studiów. Na uczelniach kończy się powoli termin elektronicznej rejestracji kandydatów - choć największym zainteresowaniem cieszy się medycyna i informatyka, to i w tym roku wiele osób chce studiować prawo.
Monika Sewastianowicz
12.07.2023
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Dostawca nie będzie automatycznie blokował dostępu do stron pornograficznych – będzie miał obowiązek uruchomić i promować darmowe narzędzie do blokowania stron. Jeżeli tego nie zrobi, zapłaci karę. Projekt jest procedowany w Sejmie - teraz uwagi przedstawił RPO. Podziela pogląd o konieczności zmian, ale ma wątpliwości konstytucyjne.
Monika Sewastianowicz
12.07.2023
Nowe technologie Zarządzanie oświatą RODO
Sejm uchwalił zmiany w ustawach: budżetowej i okołobudżetowej, nauczyciele i inni pracownicy sfery budżetowej dostaną dodatki - dla pedagogów będzie to 1125 zł. To efekt podpisanego 7 czerwca br. porozumienia z "Solidarnością". Porozumienie dotyczyło też emerytur pomostowych dla nauczycieli pracujących w ośrodkach szkolno-wychowawczych.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
08.07.2023
Zarządzanie oświatą
Likwidacja szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego albo przez podmiot prywatny odbywa się kilkuetapowo. Regulacji w tym zakresie należy poszukiwać w kilku aktach prawnych. W przypadku szkół niepublicznych konieczne jest też odwołanie się do statutu szkoły i formy prawnej w jakiej działa organ założycielski.
Marek Sondej
08.07.2023
Zarządzanie oświatą
W 2023 roku do egzaminu maturalnego z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w głównym terminie przystąpiło 253 495 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, czyli czteroletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników, szkół artystycznych oraz branżowych szkół II stopnia. Dodatkowo do egzaminu przystąpiło 113 absolwentów z Ukrainy, których pobyt w Polsce jest legalny.
Monika Sewastianowicz
07.07.2023
Do Sejmu trafił kolejny projekt ustawy deregulacyjnej - jedną z barier, którą chcą usunąć posłowie, jest częściowe zniesienie zakazu zabierania dzieci na polowania. Po zmianach w prawie łowieckim zakaz ma dotyczyć jedynie małoletnich do 15. roku życia. To nie pierwsza próba uchylenia tego przepisu.
Monika Sewastianowicz
06.07.2023
Mimo że projekt o 20 proc. podwyżkach dla nauczycieli trafił do Sejmu 31 marca, to nie nadano mu na razie numeru druku sejmowego. Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje o szybkie jego rozpatrzenie i składa petycje do marszałek Elżbiety Witek. Po podwyższeniu stawki płacy minimalnej początkujący nauczyciel zarabia tylko o 90 zł ponad tę kwotę.
Monika Sewastianowicz
06.07.2023
Zarządzanie oświatą
Do prac w Sejmie trafił projekt zmian w ustawie - Prawo oświatowe, które umożliwią członkom organu stanowiącego w danej jednostce samorządu terytorialnego uczestnictwo w komisji konkursowej dokonującej wyboru dyrektora szkoły lub innej placówki oświatowej. Projekt zyskał pozytywną opinię Ministra Edukacji i Nauki.
Monika Sewastianowicz
06.07.2023
Zarządzanie oświatą

Laptop darmowy, sieć płatna? Doposażanie szkół w sprzęt nie bez problemów

Finanse publiczne Administracja publiczna Zarządzanie oświatą
Od września uczniowie i nauczyciele mają mieć lepszy sprzęt - nie ma jednak planu na włączenie urządzeń do procesu edukacyjnego. Problemem może być też infrastruktura, która zostanie przeciążona przez taką liczbę urządzeń - w negocjacjach krajowy plan odbudowy zmodyfikowano tak, że sieci mogą być płatne.
Monika Sewastianowicz
06.07.2023
Finanse publiczne Administracja publiczna Zarządzanie oświatą
We wrześniu ruszą kursy dla nauczycieli „Szkoła dostępna dla wszystkich”. Uczestnicy projektu będą poznawać i wdrażać oddziaływania edukacyjno-specjalistyczne skierowane do uczniów i rodziców oraz zespołu nauczycieli danej placówki. Po zrealizowanym cyklu szkoleniowym nauczyciele specjaliści uzyskają status doradców ds. dostępności uczenia się.
Monika Sewastianowicz
05.07.2023
Zarządzanie oświatą
Branżowe Centra Umiejętności (BCU) to absolutnie novum nie tylko w polskim systemie oświaty i szkolnictwa zawodowego, ale też na rynku europejskim - powiedział we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. We wtorek w siedzibie resortu edukacji i nauki odbyła się uroczystość podpisania pierwszych 14 umów na utworzenie centrów.
Monika Sewastianowicz
05.07.2023
Zarządzanie oświatą
Z danych ZUS wynika, że w maju 2023 roku nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 12,9 tys. osób, a jego przeciętna wysokość wyniosła ok. 3,5 tys. złotych. Liczba nauczycieli pobierających to świadczenie w maju tego roku jest niższa niż przed rokiem i dwa lata temu w analogicznym okresie.
Agnieszka Matłacz
05.07.2023
Kadry w oświacie
To kolejny rok, w którym do szkół ponadpodstawowych startuje więcej kandydatów – to pokłosie reformy obniżającej wiek rozpoczęcia nauki w szkole. Powoduje to większą konkurencję przy naborze do liceów, zwłaszcza tych najlepszych. Ostatecznie żaden uczeń nie zostanie bez szkoły, niektórzy jednak będą musieli brać udział w rekrutacji uzupełniającej.
Monika Sewastianowicz
05.07.2023
Zarządzanie oświatą
Uczeń, który już raz został pokrzywdzony ustaleniem jego oceny niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, zostaje pokrzywdzony drugi raz, gdyż musi przystąpić do sprawdzianu obejmującego swym zakresem materiał, a tak być nie powinno - wskazują rodzice uczniów i chcą zmian procedur.
Monika Sewastianowicz
04.07.2023
Zarządzanie oświatą
Do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2023 r., przystąpiło ok. 510 400 spośród ok. 520 600 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 98 proc.). Z języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 66 proc. możliwych punktów, z matematyki średnio 53 proc. punktów, a z języka obcego nowożytnego - od 53 proc. (język niemiecki) do 82 proc. (język francuski). Z najpopularniejszego jęz. angielskiego - średnia wyniosła 66 proc.
Monika Sewastianowicz
03.07.2023
Szkoła i uczeń
Podobnie jak w przypadku pozostałych egzaminów - egzamin ósmoklasisty można zakwestionować. Należy skierować wniosek do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. W tym roku, ze względu na to, że do szkoły pójdzie półtora rocznika uczniów, każdy punkt może być na wagę złota. Ministerstwo Edukacji i Nauki zapewnia jednak, że nie będzie tak źle - pomóc mają zmiany legislacyjne.
Monika Sewastianowicz
03.07.2023
Od 1 lipca przestaje obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego - nie zmienia to jednak przepisów, które dodała do Prawa oświatowego specustawa covidowa. Minister nadal będzie miał prawo samodzielnie decydować o sprawach, zastrzeżonych dla regulacji ustawowych w sytuacjach nadzwyczajnych.
Monika Sewastianowicz
30.06.2023
Przepisy prawa oświatowego, jak również rozporządzenia BHP, nie określają minimalnej powierzchni, jaka ma być zapewniona dla ucznia szkoły w sali lekcyjnej. Rozporządzenie nakazuje jednak dyrektorowi zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole - tłumaczy resort edukacji.
Monika Sewastianowicz
30.06.2023
Zarządzanie oświatą
MEiN przygotowało projekt rozporządzenia umożliwiającego przedłużenie okresu nauki o dwa lata uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Chodzi o dokumenty wydane ze względu na niepełnosprawność uczęszczających do szkół ponadpodstawowych wszystkich typów i rodzajów oraz uczniom szkół ponadpodstawowych w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich.
Monika Sewastianowicz
29.06.2023
Szkoła i uczeń Niepełnosprawność
Ministerstwo Edukacji i Nauki organizuje konkurs o nazwie „Kierunek – innowacja 2023”, skierowany do nauczycieli z publicznych i prywatnych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu opisu innowacyjnej działalności przeprowadzonej w roku szkolnym 2022/2023.
Monika Sewastianowicz
26.06.2023
Konkurs na dyrektora szkoły jest wysoce sformalizowany. Każdy brak, w szczególności w zakresie wymaganych dokumentów, eliminuje kandydata. Komisja konkursowa nie może przy tym wzywać do usunięcia dostrzeżonych braków, a kandydat po terminie uzupełniać swojej oferty. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Marek Sondej
24.06.2023
Zarządzanie oświatą
Szkoła i studia powinny uczyć krytycznego myślenia, elastyczności i pomagać we wzmacnianiu kompetencji miękkich i międzyprzedmiotowych - wskazywali uczestnicy panelu "Edukacja i szkolnictwo wyższe, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a kształtowanie świadomego wyborcy" podczas konferencji "Lepsze prawo, lepsza Polska".
Monika Sewastianowicz
24.06.2023
Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe
Ponad cztery miliony uczniów kończy rok szkolny - nie był on łatwy ani dla nich, ani dla nauczycieli. Początek upłynął pod znakiem łatania braków kadrowych w placówkach, zmian dotyczących awansu i oceny pracy nauczyciela, końcówka to walka o podwyżki wynagrodzeń. Po wakacjach kolejne zmiany - w tym być może nawet likwidacja Karty Nauczyciela.
Monika Sewastianowicz
23.06.2023
Zarządzanie oświatą
Pralka, bon do SPA, galerii handlowej lub obraz za dwa tysiące złotych nie są trafionymi prezentami dla nauczyciela na zakończenie roku szkolnego. Zarówno wręczanie takiej gratyfikacji, jak i jej przyjmowanie, może zostać uznane za przestępstwo. Karniści zgodnie twierdzą, że aby uniknąć ryzyka, lepiej ograniczyć się do kwiatów lub bombonierki.
Monika Sewastianowicz
23.06.2023
Prawo.pl