Obowiązujące przepisy nie precyzują, ile czasu ma pracować nauczyciel, który prowadzi zajęcia z grupą zróżnicowaną wiekowo - z sześciolatkami i z młodszymi dziećmi. W Karcie Nauczyciela znajdziemy jedynie zapisy, że w przypadku nauczycieli przedszkoli pracujących grupami sześciolatków czas pracy wynosi 22 godziny tygodniowo, zaś z grupami dzieci młodszych niż sześcioletnie – 25 godzin tygodniowo.

 

 

 

Pensum ustali organ prowadzący

Resort edukacji ma pomysł na rozwiązanie tego problemu. Chce, by to organ prowadzący ustalał, ile czasu tygodniowo ma pracować nauczyciel opiekujący się takimi mieszanymi grupami dzieci. W projekcie proponuje przyznanie organowi prowadzącemu przedszkole kompetencji do określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tych pedagogów.

 

Taki pomysł budził pewne obawy wśród przedstawicieli związków zawodowych. Jak mówił Prawo.pl Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP, obawiano się podobnych problemów co w przypadku ustalania przez organy prowadzące pensum nauczycieli specjalistów. Przed ujednoliceniem go w ustawie, organy prowadzące miały dużą dowolność w tym zakresie i w niektórych jednostkach samorządu psychologowie, logopedzi i pedagodzy pracowali nawet po 40 godzin tygodniowo.

 

Ocena pracy nauczycieli od 1 września>>

 

Nie więcej niż 25 godzin

MEN w pewnym stopniu przewidział jednak, że może być z tym problem, stąd ustalenie maksymalnej wysokości tygodniowego czasu pracy. Maksymalie nauczyciel przedszkola pracujący z grupą mieszaną będzie mógł pracować 25 godzin tygodniowo. To i tak więcej niż w opinii do projektu sugerowało ZNP - według związkowców maksymalny czas pracy pedagogów pracujących z mieszanymi grupami dzieci powinien wynosić 22 godziny.


Ustawa dookreśli także pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu - proponuje się uśrednienie pensum dla wszystkich  nauczycieli  praktycznej nauki zawodu na poziomie 20 godzin. MEN wyliczyło, że taka zmiana przyniesie 192 nowe etaty.

 

Do fabryki na obowiązkowe szkolenie>>