Pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>

Znalazłam informację, że urlop dla poratowania zdrowia nie jest wliczany do pracy pedagogicznej, od której zależy uprawnienie do wcześniejszej emerytury lub świadczenia kompensacyjnego.

Czy w związku z tym należy zmniejszyć staż pedagogiczny i zarazem dodatek stażowy nauczycielowi korzystającemu z urlopu dla poratowania zdrowia?

Urlop dla poratowania zdrowia jest zwykłym okresem zatrudnienia, podlegającym zaliczeniu do okresów stażu pracy. Urlop dla poratowania zdrowia podlega więc zaliczeniu np. do 30 letniego okresu zatrudnienia o którym była mowa w art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) – dalej KN. Okres tego urlopu nie uwzględnia się jedynie do okresu pracy nauczycielskiej, ale wyłącznie w zakresie ustalania szczególnych uprawnień emerytalnych (np. 20 lat pracy w szczególnym charakterze – art. 88 ust. 1 KN ).
Zasady dotyczące zaliczania okresów pracy do szczególnych uprawnień emerytalnych nie mają żadnego związku z zasadami ustalania okresów zatrudnienia na gruncie prawa pracy. Tak więc urlop dla poratowania jest okresem zatrudnienia, to należy go uwzględniać do pracowniczego stażu pracy, na potrzeby ustalenia wysokości dodatku stażowego czy wysokości nagrody jubileuszowej.

Polecamy: Urlop dla poratowania zdrowia jednak po 15 latach pracy?

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>