Rodzice ucznia też mają prawo złożyć skargę na podstawie regulacji zapisanych w statucie placówki. Ale to nie jedyna droga, z której mogą skorzystać – w sytuacjach nieobejmujących naruszenia praw dziecka, rodzice mający zastrzeżenia do pracy nauczyciela powinni postępować według zasad przewidzianych w ustawie z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) – dalej k.p.a.
Jak określa art. 227 k.p.a., przedmiotem skargi może być m.in. zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracownika. Tryb rozpatrywania tego typu skarg złożonych na nauczycieli, a dotyczących ogólnie jakości ich pracy, powinien zostać określony w przyjętej przez dyrektora szkoły procedurze (jej przykład znajdą Państwo w ramce powyżej). Procedura ta musi uwzględniać postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46 ze zm.) – dalej r.s.w. Reguluje ono tę kwestię w odniesieniu do organów samorządowych jednostek organizacyjnych, a więc również szkół prowadzonych przez samorządy.
Zgodnie z § 5 r.s.w. rodzic może wnieść skargę pisemnie – składając pismo osobiście lub przesyłając je za pomocą faksu czy poczty elektronicznej – bądź ustnie. W tym ostatnim przypadku należy sporządzić protokół, który podpisuje wnoszący skargę oraz osoba przyjmująca zgłoszenie. Pamiętajmy przy tym, że skargę, która nie zawiera imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej, pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 r.s.w.). Jeżeli natomiast z treści skargi nie wynika dokładnie jej przedmiot, wówczas osobę, która ją złożyła, należy w ciągu siedmiu dni od doręczenia pisma wezwać, by dołączyła wyjaśnienia lub uzupełniła jego treść. Poinformujmy też skarżącego, że jeśli nie usunie tych braków, jego skarga nie zostanie rozpoznana.

Nauczyciel ma prawo przeczytać złożoną na niego skargę>>

Jak już podkreślałem, zasady określone przywołanym rozporządzeniem muszą się znaleźć w szkolnej procedurze rozpatrywania skarg. Powinna ona określać m.in.:

  • dni i godziny przyjmowania skarg przez dyrektora – do ich przyjmowania może zostać upoważniony również wicedyrektor szkoły;
  • sposób kwalifikowania spraw wpływających do szkoły – o tym, że dane pismo ma cechy skargi, decyduje organ, do którego dana sprawa została skierowana, czyli w tym przypadku dyrektor szkoły;
  • sposób prowadzenia rejestru skarg – w tym wskazywać dane, jakie powinny się w takim rejestrze znaleźć, np. liczba porządkowa skargi, jej data wpływu do szkoły, oznaczenie podmiotu wnoszącego skargę, termin załatwienia skargi, informacja o sposobie załatwienia sprawy;
  • elementy odpowiedzi udzielanej podmiotowi wnoszącemu skargę – należy do nich np. oznaczenie organu, od którego odpowiedź pochodzi, oraz informacja o sposobie załatwienia sprawy.

Zatrzymajmy się przez chwilę przy kwestii terminów. Dyrektor szkoły musi pamiętać, że przy rozpatrywaniu skargi obowiązują go terminy określone w kodeksie postępowania administracyjnego. Oznacza to, że powinien daną sprawę załatwić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca (art. 237 § 1 k.p.a.). Krótszy, bo tylko 14-dniowy termin obowiązuje w sytuacji, gdy skargę złożył poseł na Sejm, senator bądź radny. Jeśli więc otrzymamy pismo np. od radnego, mamy dwa tygodnie, by zawiadomić go o sposobie załatwienia sprawy, a gdy wymaga ona zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o tym, na jakim etapie to załatwianie się znajduje. Uwaga! Dotyczy to zarówno skargi, którą radny, poseł czy senator złożyli we własnym imieniu, jak i takiej, którą tylko przekazują od kogoś innego. Jeśli więc rodzic znajdzie poparcie u radnego gminy, na załatwienie tej sprawy będziemy mieli mniej czasu.

Nie można zniesławić dyrektora składając skargę>>

Dowiedz się więcej z książki
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł