Jeśli nauczyciel złożył pisemną skargę na innego nauczyciela to czy dyrektor jest zobowiązany do udostępnienia ksero skargi nauczycielowi, którego skarga dotyczyła (czy wystarczy ustne przeczytanie takiej skargi zainteresowanemu nauczycielowi)?
 
Kwestie powyższe należy rozpatrywać na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej. Zakres pojęcia "informacja publiczna" jest bardzo szeroki i obejmuje każdą informację o sprawach publicznych – wynika to z brzmienia art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – dalej u.d.i.p. W przepisie art. 6 u.d.i.p. został określony katalog informacji publicznych podlegających udostępnieniu. Podkreślenia wymaga jednak, iż katalog ten nie ma charakteru zamkniętego, co oznacza, że oprócz danych określonych w art. 6 u.d.i.p., udostępnieniu podlegać będą również informacje publiczne, które nie zostały wyszczególnione w art. 6 u.d.i.p.
W wyroku z dnia 6 grudnia 2007 r. (wyrok WSA z dnia 6 grudnia 2007 r. II SA/Go 595/07, Lex nr 459987), Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził, iż "Nieuprawnionym byłoby wyłączenie spośród dokumentów podlegających ujawnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej skarg, czy też petycji (...). W sytuacji, gdy w treści informacji publicznej zawarte są dane osobowe (lista zawiera nazwiska oraz miejsca zamieszkania osób, które listę podpisały), prawo skarżącej do informacji publicznej podlega ograniczeniu. Oznacza to, iż organ władający informacją publiczną w takiej sytuacji powinien dokonać oceny wniosku o udzielenie informacji publicznej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (...)".
W świetle powyższego – jeśli nauczyciel wnioskuje o udostępnienie mu skargi na niego złożonej, to skarga taka powinna mu zostać udostępniona. Warto jednak zwrócić w tym miejscu uwagę na aspekty dotyczące ochrony danych osobowych zawartych w skardze, tj. danych osób podpisujących skargę.
 
Na mocy art. 5 ust. 1 i 2 u.d.i.p. dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o tajemnicy ustawowo chronionej oraz ze względu na prywatność osoby fizycznej. W art. 5 ust. 2 u.d.i.p. wskazane jednak zostało, iż ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, jeśli żądane informacje mają związek z pełnieniem tych funkcji publicznych.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 listopada 2011 r. (wyrok WSA z dnia 24 listopada 2011 r. II SA/Wa 1828/11, Lex nr 1153548) stwierdził, iż "Zainicjowanie przez stronę postępowania skargowego stanowi realizację uprawnień obywatelskich. Korzystanie zaś z praw obywatelskich nie wyklucza automatycznie ochrony prawa do prywatności. Na tym bowiem polega idea demokratycznego państwa prawnego, aby obywatele korzystający ze swych przywilejów konstytucyjnych zachowywali również pełnię swych przywilejów osobistych, a więc w konsekwencji, aby nie musieli obawiać się korzystania z uprawnień obywatelskich. Stąd pogląd wyrażony w skardze, iż osoba składająca skargę na działalność organów publicznych, staje się osobą publiczną, nie zasługuje na akceptację, jako niewynikający z przepisów obowiązującego prawa." (wyrok ten dotyczył złożenia skargi na wójta, ale zawiera ogólne rozważania dotyczące udostępniania danych osób składających skargę). W zakresie udostępnienia nauczycielowi skargi na niego złożonej wypowiedział się natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 grudnia 2012 r. (wyrok WSA z dnia 18 grudnia 2012 r. II SA/Lu 821/12 (Lex nr 1351692).
 

Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach