Nauczycielka rozpoczęła staż na stopień nauczyciela dyplomowanego 01.09.2014 r. W trakcie stażu od 18.04.2016 r. do 23.06.2016 r. (67 dni) przebywała na zwolnieniu lekarskim (zagrożona ciąża). Od 24.06.2016 do 26.07.2016 wykorzystała urlop wypoczynkowy (przerwa wakacyjna) Od 27.07.2016 r. do 13.12.2016 r. (140 dni) przebywała na urlopie macierzyńskim. Od 14.12.2016 r. do 25.07.2017 r. (224 dni) przebywa na urlopie rodzicielskim. Od 26.07.2017 r. do 31.08.2017 r. będzie przebywała na urlopie wypoczynkowym (przerwa wakacyjna) Od 01.09.2017 r. do 22.09.2017 r. będzie przebywała na urlopie uzupełniającym. Do pracy wróci z niem 25.09.2017 r.

Czy staż musi rozpocząć od początku? Czy zostaje on wydłużony, i o ile dni?

Odpowiedź
Staż ulegnie przedłużeniu o okres nieobecności nauczycielki w pracy spowodowanej zwolnieniem lekarskim oraz urlopem macierzyńskim i urlopem rodzicielskim, trwającym najpierw od 18.04.2016 r. do 23.06.2016 r. (zwolnienie lekarskie – 67 dni), a następnie nieprzerwanie od 27.07.2016 r. do 25.07.2017 r. (urlopy macierzyński i rodzicielski – 364 dni). Staż ulegnie zatem przedłużeniu o rok, dwa miesiące i 6 dni. Urlop wypoczynkowy i uzupełniający nie powoduje przedłużenia stażu.
Ponieważ staż rozpoczął się 1.09.2014 r. i zgodnie z ustawą z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, powinien zakończyć się po 2 latach i 9 miesiącach, tj. 31.05.2017 r., to termin zakończenia stażu przedłużonego o 1 rok, 2 miesiące i 6 dni przypadnie w dniu 6.08.2018 r.
Zgodnie z przepisami art. 9c ust. 1 pkt 2 KN staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.

Zgodnie z art. 9d ust. 5 KN w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
Zgodnie natomiast z art. 9d ust. 5a KN w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
W związku z ww. przepisem należy również dodać, że nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania – art. 64 ust. 1 KN. Ustawa reguluje również sytuację, kiedy nauczyciel nie wykorzystał w okresie ferii należnego mu urlopu. W ściśle określonych przypadkach, np. takich jak zwolnienie lekarskie lub urlop macierzyński, nauczycielowi, który w okresie ferii zimowych oraz letnich nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, przysługuje urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego w wymiarze do 8 tygodni (art. 66 ust. 1 KN). Cele urlopu wypoczynkowego i uzupełniającego są w rzeczywistości zbieżne: regeneracja sił pracownika, dlatego w świetle przepisów art. 9d ust. 5 i 5a ustawy, urlop uzupełniający podobnie jak wypoczynkowy nie powoduje wydłużenia stażu.

Należy jednak dodać, że każdy tego typu przypadek powinien być zbadany indywidualnie, przez upoważniony do tego organ. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, w tym również dotyczących kontynuacji stażu, wymagających rozstrzygnięcia prawnego należy zawrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką. Ponieważ zgodnie z przepisami art. 9h ust. 1 pkt 1 KN nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół, organy prowadzące szkoły oraz powołane przez nie komisje – sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.