Dodatki dla pracowników administracji i obsługi placówek samorządowych placówek oświatowych powinny być wyłączone z płacy minimalnej i powiązane z wynagrodzeniem zasadniczym. Ma to zapewnić podwyżkę wynagrodzeń kadry niepedagogicznej w szkołach. Problemem jest też wysokość wynagrodzeń pielęgniarek szkolnych i psychologów oraz pedagogów.
Monika Sewastianowicz
26.03.2024
Zarządzanie oświatą
Resort edukacji przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szkolnego BHP. Obecnie przepisy wskazują, że w szkołach i placówkach konieczne jest zapewnienie ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Przepis nie precyzuje jednak pojęcia: "środki higieny osobistej". MEN chce to zmienić. Rozporządzenie przekazano do konsultacji społecznych.
Monika Sewastianowicz
25.03.2024
Zarządzanie oświatą
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym - regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Samorząd może przedstawiać dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
Monika Sewastianowicz
25.03.2024
Łączenie mandatu radnego z pracą w urzędzie gminy lub na kierowniczym stanowisku w podległej gminie jednostce, skutkuje wygaszeniem mandatu. Radny może jednak pracować na niższym stanowisku w jednostce gminnej oraz urzędzie innym niż ten, który obsługuje jednostkę, w której uzyskał mandat.
Marek Sondej
25.03.2024
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny
Po klasie mundurowej łatwiej będzie się dostać do policji - rząd przygotuje projekt nowelizacji wprowadzającej odrębne postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów klas mundurowych. Ci, którzy w ciągu trzech lat po ukończeniu szkoły będą chcieli wstąpić do policji, będą zwolnieni z testu wiedzy, a w niektórych przypadkach również i z testu sprawności fizycznej - wynika z projektu, który przekazano do konsultacji.
Monika Sewastianowicz
23.03.2024
Ministerstwo Zdrowia zapowiada wzmocnienie ośrodków I stopnia referencyjności, w których wykonywane będą badania przesiewowe. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które funkcjonują w systemie oświaty będą powiązane z poradniami podległymi pod resort zdrowia. Lepsza ma być także opieka psychologiczna w szkołach i więcej łóżek na oddziałach. Resort zdrowia przyjrzy się też poziomowi wyceny świadczeń.
Beata Dązbłaż
23.03.2024
Pacjent Zarządzanie oświatą
Uzasadnienie dla przyznania dodatku motywacyjnego nauczycielowi jest bezpośrednio związane z wydatkowaniem publicznych środków finansowych. Dyrektor publicznej szkoły nie może zatem odmówić jego udostępnienia powołując się na ochronę dobra osobistego swojego pracownika orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
Marek Sondej
23.03.2024
Zarządzanie oświatą
Najważniejsze zobowiązanie, czyli podwyżki dla nauczycieli, zostało zrealizowane - powiedziała...
Monika Sewastianowicz
22.03.2024
Zarządzanie oświatą
Resort edukacji poinformował, ze w ciągu pierwszych 100 dni rządów zwiększył środki na edukację - subwencja oświatowa dla samorządów na 2024 r. wynosi 87 mld 983 mln zł. Jak podkreśla ministerstwo to najwyższy wzrost środków na oświatę od początku jej finansowania poprzez subwencję oświatową. Ministerstwo chwali się też wymianą kuratorów oświaty oraz zmianami dotyczącymi prac domowych.
Monika Sewastianowicz
21.03.2024
Resort edukacji zapowiada zmiany w konkursach na dyrektorów szkół - organ prowadzący zyska większą swobodę w powierzaniu dyrektorowi funkcji na kolejną kadencję, co ma przynieść realne oszczędności, bo nie trzeba będzie organizować nie zawsze potrzebnych konkursów. Zwłaszcza takich, do których de facto staje jeden kandydat.
Monika Sewastianowicz
21.03.2024
Nie będzie dodatkowej godziny nauczania o zdrowiu - informował na początku marca resort edukacji w odpowiedzi na pytania posłów. Teraz minister edukacji wskazała jednak, że nowy przedmiot jednak się pojawi, choć dopiero w w 2026 r. Szkoła musi dawać uczniom wiedzę, która pozwoli odnaleźć się w przyszłym, bardzo niewiadomym, jeszcze rynku pracy – zapowiadała minister Barbara Nowacka.
Monika Sewastianowicz
20.03.2024
Zarządzanie oświatą
Sejm na najbliższym posiedzeniu plenarnym, rozpoczynającym się 20 marca br., zajmie się poselskim projektem ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Ta nowelizacja autorstwa posłów koalicji zakłada, że językiem regionalnym jest język śląski i język kaszubski. A ponadto poprawka ta zmieni składy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.03.2024
System ostrzegania i alarmowania ludności wciąż jest dziurawy, choć coraz więcej miast i powiatów rozbudowuje go przy udziale środków unijnych. Wielką modernizację ponad 4 tys. syren strażackich rozpoczęła Państwowa Straż Pożarna. Problem w tym, że nadal niewielki odsetek obywateli wie, co oznacza dany sygnał i jak się zachować. Ale skąd mają wiedzieć, gdy do końca lutego br. nie było nawet przepisu, który określałby obowiązujące w kraju rodzaje alarmów.
Robert Horbaczewski
20.03.2024
Samorząd terytorialny
Dyrektorzy szkół niepublicznych nieco optymistyczniej patrzą w przyszłość. Ponad połowa ankietowanych dyrektorów oceniła sytuację w oświacie jako raczej złą (34,9 proc.) lub zdecydowanie złą (17,5 proc.), ale po raz pierwszy odsetek ocen negatywnych spadł poniżej 60 proc. Prawie co trzeci respondent (31,9 proc.) stwierdził z kolei, że kondycja polskiej szkoły nie jest ani dobra ani zła - wynika z badania „Barometr Edukacji Niepublicznej”.
Monika Sewastianowicz
19.03.2024
Zarządzanie oświatą
Oceny opisowe są domeną najmłodszych klas podstawówki, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wystawiać je także w liceum. Prawo nie wymaga, by oceny bieżące miały formę stopni - ten obowiązek dotyczy tylko ocen klasyfikacyjnych. Konieczne jest natomiast uregulowanie tej kwestii w statucie szkoły.
Monika Sewastianowicz
18.03.2024
Zarządzanie oświatą

Są przedszkolaki, brakuje nauczycieli wychowania przedszkolnego

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Narasta problem braku kadr w przedszkolach. Gminy apelują do MEN o ułatwienie dostępu do zawodu nauczyciela przedszkolnego, poprzez zmianę przepisów ich kształcenia. Swoje postulaty dotyczące edukacji przedszkolnej zamierza przekazać ministerstwu Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. Chce m.in. wyższych wynagrodzeń dla wychowawców i mniejszych grup dzieci.
Maria Dec-Kiełb
18.03.2024
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Negatywne oceny za nieodrobienie lekcji, nawet bez zmian planowanych przez resort edukacji, są niezgodne z prawem - mówił Marcin Kruszewski, prawnik prowadzący popularny kanał "Prawo Marcina" podczas Dnia Edukacji Prawnej, zorganizowanego przez Fundację Edukacji Prawnej "Iustitia" i Wolters Kluwer.
Monika Sewastianowicz
15.03.2024
Zarządzanie oświatą
Przy rekrutacji do szkół podstawowych obowiązuje rejonizacja - w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Może też być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
Monika Sewastianowicz
15.03.2024
Zarządzanie oświatą
15 marca przypada już ósmy Dzień Edukacji Prawnej, który jest zwieńczeniem całorocznej akcji edukacyjnej prowadzonej przez sędziów ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich z „Iustitia” i ich partnerów. Celem jest promocja wiedzy prawniczej, rozbudzenie zainteresowania, w szczególności dzieci i młodzieży, tematyką prawa, a także przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
15.03.2024
Jako sędzia gospodarcza widzę, że poziom wiedzy prawnej stron jest wysoki. Jednak pytania o prawo na spotkaniach z dziećmi mnie zatrważają. Pytają m.in. o to czy cała klasa może zostać ukarana za to, co zrobiła jedna osoba albo czy za złe zachowanie można je ukarać złą oceną z konkretnego przedmiotu. To pokazuje jak wiele jeszcze jest do zrobienia - mówi w Dniu Edukacji Prawnej sędzia Katarzyna Orłowska-Mikołajczyk, prezeska Fundacji Edukacja Prawnej "Iustitia".
Patrycja Rojek-Socha
15.03.2024
Wymiar sprawiedliwości
Dzień Edukacji Prawnej jest zwieńczeniem zaangażowania sędziów i partnerów w całoroczną działalność edukacyjną, której celem jest promocja wiedzy prawnej - mówi Elżbieta Piotrowska-Albin, wiceprezes Fundacji Edukacji Prawnej Iustitia. - W tym roku chcemy zwrócić uwagę na to, że znajomość prawa jest podstawą skutecznej aktywności, jako obywatela, a aktywni obywatele są niezbędnym czynnikiem konstytuującym demokratyczne państwo prawa.
Monika Sewastianowicz
15.03.2024
Zarządzanie oświatą
Podwyżka płacy minimalnej spowodowała konieczność podwyższenia wynagrodzeń pracowników...
Monika Sewastianowicz
14.03.2024
Zarządzanie oświatą
Wykonywanie mandatu radnego ma być służbą na rzecz lokalnej społeczności. Dlatego oprócz diety radny nie może liczyć na dodatkowe korzyści majątkowe, w tym na możliwość preferencyjnego zatrudnienia albo zawarcia umowy cywilnoprawnej z gminą. Od istniejących zakazów są jednak wyjątki.
Marek Sondej
14.03.2024
Samorząd terytorialny Wybory
Jesteśmy zdeterminowani, żeby prawdziwe wartości, które kształtowały Polskę jako silny kraj w Unii Europejskiej, dzisiaj współdzieliły też z nami młode osoby - powiedziała minister edukacji Barbara Nowacka. Szkoła jest właśnie tym miejscem, gdzie powinna być kształtowana rzetelna debata i odporność na fake newsy - wskazała.
Monika Sewastianowicz
13.03.2024
Zarządzanie oświatą
Resort edukacji utrzyma bazę "Sportowe Talenty" i testy sprawnościowe dla dzieci i młodzieży. Barbara Nowacka podkreśliła we wtorek, że jednym z zadań edukacji jest zadbanie o ich zdrowie i sprawność fizyczną. 1 marca rozpoczęto testy, które mają zbadać sprawność uczniów - dodał minister sportu Sławomir Nitras.
Monika Sewastianowicz
12.03.2024

NSA: Zatwierdzenie konkursu na dyrektora zespołu szkół było prawidłowe

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń
Wskazywana przez wojewodę przyczyna, stanowiąca przeszkodę do zatwierdzenia konkursu przez wójta w postaci wakatu na stanowisku dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego, nie istniała. Zatem wójt nie naruszył Prawa oświatowego, zatwierdzając konkurs. Naczelny Sąd Administracyjny nie dostrzegł też innych przeszkód prawnych do zatwierdzenia konkursu na dyrektora zespołu szkolnego w Miedźnie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.03.2024
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń
Obecnie organy nadzoru pedagogicznego mogą uchylić całość lub część szkolnego statutu w trybie następczym - uważa Mikołaj Wolanin, prezes Fundacji na rzecz Praw Ucznia. Widziałbym natomiast dużą wartość w tym, by stosowna kontrola legalności odbywała się także w trybie prewencyjnym, wraz z każdym uchwaleniem czy nowelizacją. Uważam jednak, że lepiej to zadanie wykonywaliby wojewodowie.
Mikołaj Wolanin
09.03.2024
Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Zwyczajowo w tygodniu, kiedy nauczyciel jest nieobecny w pracy, liczbę godzin ponadwymiarowych ustala się, pomniejszając pensum nauczyciela o jedną piątą tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Monika Sewastianowicz
07.03.2024
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
W ciągu dwóch lat nastąpił lawinowy wzrost liczby uczniów z Ukrainy w polskich szkołach. To oczywiście efekt migracji po wybuchu wojny. Z raportu opublikowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli wynika, że polski system edukacji podołał temu obciążeniu i stworzono odpowiednie warunki dla kształcenia dzieci cudzoziemców. Część dzieci nie uczęszcza jednak do polskich szkół i nie wiadomo czy uczą się w trybie zdalnym na Ukrainie, czy znalazły się w ogóle poza systemem kształcenia. Tu trzeba poprawić przepisy.
Agnieszka Matłacz
05.03.2024
Zarządzanie oświatą
Od września 2022 roku szkoły podstawowe muszą zapewnić uczniom w ciągu dnia jeden gorący posiłek i możliwość jego spożycia. Nie oznacza to jednak obowiązku posiadania własnej kuchni. Mimo dopłat, nie we wszystkich szkołach udało się zorganizować odpowiednią infrastrukturę. Do końca kwietnia jednostki samorządu terytorialnego mogą występować o kolejne dopłaty.
Monika Sewastianowicz
05.03.2024
Zarządzanie oświatą
Prawo.pl