Prawo oświatowe nie przewiduje takiej instytucji, ale oczywiście nauczyciel może to zrobić, wystawiając uczniowi ocenę niedostateczną, a to znaczy, że nie uzyska statusu absolwenta. A tylko taki może podejść do egzaminu maturalnego - zdawać go, zgodnie z art. 3 pkt 21 u.s.o. mogą osoby posiadające wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe.

Czytaj: Nieklasyfikowanie ucznia za nieobecności - Prawo.pl>>

Zobacz odpowiedź eksperta z LEX:

Czy w przypadku braków kadrowych uczeń może być nieklasyfikowany z danego przedmiotu? >>>

Czy nauczyciel może nie klasyfikować ucznia na półrocze z matematyki, który ma ponad 50% nieobecności na tych zajęciach w I półroczu? >>>

 

 

Ocena nie może być arbitralna

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia (art. 44h ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Nie oznacza to jednak pełnej arbitralności - nie decyduje o tym widzimisię nauczyciela, a to, czy uczeń spełnia konkretne wymagania, a te powinien znać z góry.

 

Jak tłumaczyła Prawo.pl Alicja Kapcia, wieloletni dyrektor szkoły, trener w zakresie oceniania, członek zarządu OSKKO, procedura ustalania zasad oceniania zależy od tego czy chcemy je wpisać do statutu. Jeśli tak, to procedura jest taka, jaka obowiązuje dla zmian w statucie. Jeśli nie, to wystarczy skutecznie i z wyprzedzeniem poinformować uczniów i rodziców o tym, jakie zasady obowiązują, co jest istotne w przypadku ewentualnych odwołań od trybu ustalenia oceny. Według art. 44b ustawy o systemie oświaty, nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców, o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Odwołanie jest możliwe

Uczeń, który otrzyma ocenę niedostateczną, musi powtarzać klasę (art. 44q ust. 4 u.s.o.). Jeżeli jednak uzna, że na tak negatywną notę nie zasłużył, może zgłosić zastrzeżenia dotyczące trybu ustalania oceny (art. 44n u.s.o.).

WZORY DOKUMENTÓW w LEX:

 

- Zastrzeżenia są zgłoszone skutecznie, jeśli zostaną wniesione do dyrektora w terminie zawitym – do dwóch dni roboczych od zakończenia rocznych (semestralnych – w szkole policealnej) zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przekroczenie tego terminu powoduje bezskuteczność zgłoszonych zastrzeżeń i uniemożliwia ich rozpatrzenie przez dyrektora szkoły - wskazuje Agata Piszko, autorka komentarza do ustawy o systemie oświaty - Dyrektor szkoły, stwierdzając, że ocena została wystawiona z naruszeniem przepisów dotyczących oceniania uczniów (w tym regulacji wewnątrzszkolnych), powołuje komisję, która ustala nową ocenę klasyfikacyjną zachowania, a w przypadku ocen z zajęć edukacyjnych – ustala ocenę po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności. Niemniej, jeżeli dyrektor nie dopatrzy się naruszeń przepisów dotyczących oceniania, ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna staje się ostateczna - tłumaczy.

Sprawdź też: Jakie są skutki stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa? >>>

 


Komisja oceni decyzję nauczyciela

Obok dyrektora szkoły (lub wyznaczonego nauczyciela), członkiem komisji jest wychowawca klasy, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w klasie ucznia, wobec oceny którego zgłoszono zastrzeżenia, przedstawiciel samorządu uczniowskiego i przedstawiciel rady rodziców. Dodatkowo członkami komisji są również pedagog i psycholog szkolny, jeśli szkoła zatrudnia osoby na takich stanowiskach. Sprawdzian wiedzy i umiejętności przeprowadza się w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami nie później niż 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń, ma formę ustną i pisemną, choć może obejmować też zadania praktyczne, np. sprawdzian z informatyki lub wychowania fizycznego. Ocena nie może być niższa niż ta, ustalona pierwotnie przez nauczyciela. Uczeń, który otrzyma ocenę niedostateczną (i z zajęć, i ze sprawdzianu) może przystąpić do egzaminu poprawkowego, jednak maturzyście to nie pomoże, egzaminy te przeprowadzane są bowiem w sierpniu.

Zakończenie roku w kwietniu

Zajęcia dydaktyczne w klasach programowo najwyższych szkół ponadpodstawowych kończą się 28 kwietnia. Matura w sesji głównej w roku szkolnym 2022/2023 zostanie natomiast przeprowadzona w okresie od 4 do 23 maja 2023 roku. Egzamin maturalny w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 19 czerwca 2023 roku. Egzamin maturalny - poprawkowy będzie odbywał się w dniach 21 do 22 sierpnia 2023 roku. 

 

Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących są pierwszym rocznikiem, który kończy edukację w systemie 8 plus 4, czyli ośmiu lat szkoły podstawowej i czterech lat liceum (lub pięciu technikum). Jak poinformowało niedawno MEiN i Centralna Komisja Egzaminacyjna - ze względu na zawirowania, które spowodowało kształcenie zdalne, zakres wymagań, czyli umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, zostanie dostosowany do wszystkich maturzystów. Matura w 2023 i 2024 r. będzie przeprowadzana nie na podstawie pełnego zakresu wymagań podstawy programowej, tylko na podstawie wymagań określonych w rozporządzeniu o wymaganiach egzaminacyjnych.