Nauczyciel przebywający część roku na urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie wychowawczym, urlopie do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego - nie otrzymuje za ten okres tzw. trzynastki, natomiast za pozostałe miesiące pracy w szkole otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości proporcjonalnej zgodnie z art. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym - pisze Krzysztof Lisowski w publikacji "System wynagradzania nauczycieli". 
W sytuacji przebywania nauczyciela na tych urlopach przez cały rok kalendarzowy nie należy mu się "trzynastka" za ten okres. Z kolei nauczyciel, który faktycznie nie przepracował 6 miesięcy w danym roku nabędzie prawo do trzynastki w wymiarze proporcjonalnym. 
Dobrze ilustruje to przykład zaczerpnięty z publikacji Prawo Oświatowe/ABC.

Nowe ramówki i zasady egzaminowania - w 2015 r. kolejne zmiany w prawie oświatowym>>

Wieloletni nauczyciel szkoły od 1 stycznia do 2 sierpnia danego roku przebywał na urlopie na poratowanie zdrowia. Od 24 sierpnia do końca roku przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Czy przysługuje mu trzynastka?

Nauczycielowi przysługuje trzynastka proporcjonalnie za okres korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia i urlopu wypoczynkowego.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na podstawie art. 2 ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 3 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.), pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy; przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane m.in. w przypadku korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Oznacza to, że nauczycielowi, który od dnia 2 stycznia do dnia 2 sierpnia korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia i następnie do dnia 23 sierpnia był na urlopie wypoczynkowym i następnie na zwolnieniu lekarskim do końca roku, należy się trzynastka wyliczona proporcjonalnie za okres od 1 stycznia do 23 sierpnia 2012 r., gdyż w podstawie trzynastki oprócz okresów efektywnie przepracowanych (nauczyciel nie posiada ich w 2012 r.), uwzględnia się dni ustawowo wolne od pracy (1 stycznia), okres korzystania z urlopu wypoczynkowego i zdrowotnego. Do podstawy trzynastki nie wlicza się natomiast okresu korzystania ze zwolnienia lekarskiego, mimo, iż nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia za ten czas, ponieważ nie jest to ani okres efektywnie przepracowany, ani uwzględniany na podstawie przepisu ustawy.

Na pytanie użytkownika Prawo Oświatowe/ABC odpowiedziała Joanna Lesińska.